FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V005

Šifra učne enote    14V005 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV90 STROJNIŠTVO 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarji 5
Ure - Seminarske vaje 25
Ure - Računalniške vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 75

Nosilci
red. prof. dr. GUBELJAK NENAD

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Predavanja: Pravila in standardi za tehniško risanje; Vizualizacija strojnih elementov (pogledi, prerezi,dimenzioniranje, šrafure, posebne oznake na risbah); Oznake za kvaliteto površin, hrapavost, tolerance, kvaliteta obdelave in ujemi sestavljenih strojnih delov v skladu s ISO EN standardi; Risanje standardih strojnih delov (namembnost, kakovost izdelave, …). Oznake za materiale v skladu s ISO EN standardi. Skiciranje strojnih elementov in sestavljenih sklopov; Osnovni elementi opisne geometrije. Prostorski problemi, prebodišča in presečišča. Vaje: Risanje predmeta v izometričn projekciji. Risanje standardnih strojnih elementov v sestavi. Risanje (delavniških) risb po danih zahtevah. Risanje risbe z računalnikom ter izrisovanje in prenos modelov med različnimi računalniškimi programi. Seminar: Risanje prehodov, risanje konik. Izdelava 3D modela. Risanje delavniške gredi risbe s pripadajočimi standardnimi elementi za ležaje, moznike,…). Risanje sestavne risbe sklopa gredi in standardnih elementov.  
Temeljni literatura in viri
Obvezni študijski viri: Gubeljak N., Predan J.: Risanje z računalnikom, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Maribor, 2005 Prebil I.: Tehniška dokumentacija, Tehniška založba, Ljubljana 1995 Prebil I.: Opisna geometrija, Tehniška založba, Ljubljana 1998 Glodež S.: Tehnično risanje, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005 Kraut B.: Strojnišlki priročnik, Tehniška založba, Ljubljana 2002 Priporočljivi študijski viri: David L Goetsch, William S Chalk, John A Nelson: Technical Drawing, Thomson Delmar Learning, 1999 Holliday-Darr K.: Applied Descriptive Geometry, Thomson Delmar Learning, 1998 Huth Mark W.: Understanding Construction Drawings, Thomson Delmar Learning, 2004 SIST ISO EN Standards. 
Cilji
• podati osnovno znanje o skiciranju, tehniškem risanju, sestavni risbi in tehniški dokumentaciji za konstrukcijo, • prikazati praktično uporabo pridobljenih znanj na strojnih elementih, • pridobiti osnovno tehniko dojemanja prostorske oblike predmeta.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• spoznavanje osnov tehniškega izražanja s skico, z risbo in izdelkom • poznavanje osnovnih standardov za risanje standardnih in nestandardnih strojnih elementov • osnove tehniškega modeliranja in predstave predmetov  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• kombinirana uporaba standardov, tehniškega izražanja in računalniških programov za risanje. 
Metode poučevanja in učenja
• frontalna predavanja • reševanje domačih nalog, • praktično delo pri računalniških vajah • izdelava seminarske naloge  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 15  
Seminarska naloga 35  
Praktični izpit 25  
Teoretični izpit 25  
Opombe
• opravljene domače naloge 15% • opravljena seminarska naloga 35% • praktični del izpita v obliki pisnega reševanja predstavitve predmeta in delavniške risbe po podanih zahtevah 25% • teoretični del v obliki ustnega izpita v obliki dopolnjevanja risb in teksta in pojasnitve zapisov na risbi (Teoretični del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenima 2 kolokvijema.) 25%  
[EOP]