FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 INŽENIRSKA INFORMATIKA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V006

Šifra učne enote    14V006 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV90 STROJNIŠTVO 1 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 12
Ure - Seminarske vaje 5
Ure - Računalniške vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 53

Nosilci
viš. pred. mag. GOLOB BORUT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Predavanja: Vsebina predavanj je razdeljena na posamezne sklope: • osnovni pojmi informatike in pomen za inženirsko delo, • zgradba in delovanje računalnikov, trendi pri razvoju in izbira primerne sestave, • pregled in predstavitev programske opreme, primerne za uporabo v inženirski praksi, • omrežja, internet in spletne strani, • urejanje tekstov in izdelava strokovnih poročil, • uporaba preglednic v strojništvu, • osnove baz podatkov v strojništvu, • osnove programiranja, • izgradnja informacijskih sistemov v strojništvu. Med predavanji so pri vsakem poglavju osvetljeni možni načini uporabe informacijske tehnologije v strojništvu. Laboratorijske vaje: Vaje potekajo vodeno po tematskih sklopih, ki se navezujejo na predavanja. Vaje se dopolnjujejo z domačimi nalogami iz posameznega sklopa.  
Temeljni literatura in viri
• B. Dolšak: Informatika v inženirski praksi, 2. popravljena izd., Maribor, Fakulteta za strojništvo, 2006 • Tibaut, Andrej, Rebolj, Danijel. Računalništvo in informatika za inženirje. Fakulteta za gradbeništvo, 2013. spletni vir: • Podpora za Office; spletna stran podjetja Microsoft; • Sprotno gradivo na spletnih straneh (e-izobraževanju) / Up-to-date publications on e-learning system.  
Cilji
• Predstavitev strojne in programske opreme računalniške opreme za uporabo v strojništvu, • spodbujanje študentov k samostojni uporabi računalnika pri izdelavi in predstaviti vsebine dela s področja strojništva, • prikaz zasnove in reševanja inženirskih nalog s pomočjo preglednic, • predstavitev osnovne logike programiranja. Študentje bodo sposobni izbrati uporabiti primerno strojno in programsko opremo za delo v strojništvu, napisati zahtevnejša poročila in izdelati elektronske preglednice.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Poznavanje temeljnih zakonitosti računalništva in informatike, • razumevanje logike delovanja programske opreme. • Samostojna uporaba računalniških aplikacij pri inženirskem delu, • napredna uporaba programov za obdelavo dokumentov, preglednic, grafov in grafičnih predstavitev.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Samostojna uporaba računalniških aplikacij pri inženirskem delu, • napredna uporaba programov za obdelavo dokumentov, preglednic, grafov in grafičnih predstavitev.  
Metode poučevanja in učenja
• Frontalna predavanja, • praktično delo pri računalniških vajah, • izdelava domačih nalog.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 15  
Praktični izpit 50  
Teoretični izpit 35  
Opombe
• opravljene domače naloge 15% (pogoj za pristop na izpit), • praktični izpit na računalniku 50% (22%), • teoretični izpit 35% (15%) Opombe: • domače naloge oddane po roku štejejo polovično, • za vsak sklop izpita je potrebno doseči minimalno oceno, navedeno v oklepaju, • posamezni del izpita lahko nadomesti kolokvij – pozitivna ocena kolokvija velja do konca študijskega leta.  
[EOP]