FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Tehniške meritve 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=14V010

Šifra učne enote    14V010 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV90 STROJNIŠTVO 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Laboratorijske vaje 40
Ure - Samostojno delo študenta 100

Nosilci
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ
red. prof. dr. AČKO BOJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Predavanja Uvod v merjenja: Temeljni pojmi merilne tehnike, Splošne lastnosti merilnih naprav. Merski sistem: Veličine in njihova medsebojna povezanost, Mednarodni sistem enot, Etaloni. Pogreški pri merjenju in merilna negotovost: Merilni pogreški, Statistična obdelava izmerjenih vrednosti, Merilna negotovost. Senzorji: Uporovni, Kapacitivni, Induktivni, Piezoelektrični, Piezouporovni, Fotoelektrični, Fotoprevodniški, Termočlen, Hallov-efekt, Kvarčni oscilatorji. Merilni inštrumenti: Analogni in digitalni inštrumenti, A/D in D/A pretvorniki, Filtri, Števci. Računalniško podprti merilni sistemi: Strojna in programska oprema, Pridobivanje, analiza in prikaz merilnih podatkov. Laboratorijske vaje Laboratorijske vaje so namenjene praktičnemu spoznavanju in delu študentov z merilno opremo in reševanju preprostih merilnih problemov z računalniško podprtimi merilnimi aplikacijami. 
Temeljni literatura in viri
A. Hribernik: Merilne tehnike – računalniško podprte meritve, zapiski predavanj, FS Maribor 2008 B. Ačko: Osnove meroslovja in merjenje dolžin, učbenik, FS Maribor, 2008 J. P. Holman: Experimental methods for engineers, McGraw-Hill, 1984 A. Hribernik: Tehniške meritve, eksperimentalne metode; praktikum laboratorijskih vaj, FS Maribor, 2003 Ž. Dobovišek: Tehniške meritve v strojništvu, FS Maribor 1996  
Cilji
• seznaniti študenta z osnovami merjenja fizikalnih veličin ter podati praktično znanje s področja meroslovnih zahtev za industrijo, • naučiti ga uporabljati osnovne gradnike merilnih sistemov v enostavnih merilnih aplikacijah v strojništvu. • omogočiti študentu praktično izvedbo enostavnih merilih postopkov in ga naučiti uporabljati senzorje in merilne instrumente Po oPo pravljenem izpitu bo študent poznal osnovne meroslovne principe in bo znal samostojno izvajati enostavne dolžinske in procesne meritve.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• določite sistematični in slučajni pogrešek na podlagi rezultatov umerjanja merilnega sistema, • pojasnite delovanje merilnikov osnovnih fizikalnih veličin v strojniški praksi (dolžina, temperatura, čas, tlak, deformacija, hitrost in pretok), • pojasnite principe električnega merjenja fizikalnih veličin (dolžina, temperatura, čas, tlak, deformacija, hitrost in pretok), • izdelajte preprosto merilno aplikacijo za računalniško podprto merjenje izbrane fizikalne veličine, • analizirajte izmerjeni signal in izberite primero obdelavo signala.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
obvladovanje osnovnih merilnih tehnik. 
Metode poučevanja in učenja
predavanja laboratorijske vaje domače naloge 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 20  
Laboratorijske vaje 30  
Pisni izpit 50  
Opombe
• opravljene domače naloge 20% • opravljene laboratorijske vaje 30% • pisni izpit iz teorije 50% Pisni del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi kolokviji (2 kolokvija). Kriteriji za pozitivno oceno: Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]