FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 METODIKA KONSTRUIRANJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V016

Šifra učne enote    14V016 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV91 PROIZVODNO STROJNIŠTVO 2 Zimski
2 BV92 KONSTRUKTERSTVO 2 Zimski
2 BV93 ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO 2 Zimski
2 BV94 VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarske vaje 25
Ure - Laboratorijske vaje 12
Ure - Samostojno delo študenta 103

Nosilci
izr. prof. dr. PEHAN STANISLAV

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovno znanje fizike in metalurgije  
Vsebina
Predavanja: Razvoj izdelka Proces konstruiranja Metode naprednega konstruiranja Metode snovanja Izbira materiala in obdelovalnega postopka Optimiranje Hitra izdelava prototipov ? Osnove predstavitev Spajanje z varjenjem: koncept in sestava spoja, prednosti in slabosti varjenja Nosilnost zvarnih spojev: lastnosti konstrukcijskih materialov, nastanek, področja, lastnosti, oblika, dimenzije in kakovost zvarov Načini varjenja: plamensko in uporovno varjenje, ročno, polavtomatsko in avtomatsko obločno var. Načrtovanje varjenja: postopek, dodajni material, položaj varjenja, parametri varjenja, priprava materiala (razrez, priprava zvarnega roba), varjenje v delavnici, varjenje na terenu Vaje Vaje dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim računskim reševanjem problemov s področja. Laboratorijske vaje: Industrijsko najbolj uporabni postopki varjenja 
Temeljni literatura in viri
Metodika konstruiranja, Stanislav Pehan, Univerza v Mariboru, učbenik 2005, ponatis 2008 ? Systematic Mechanical Designing, Mahendra S. Hundal, University of Vermont, ASME Press, New York 1997 ? Engineering Design, Rudolph J. Eggert, Boise University, New Jersey, Pearson Education, Inc., 2005 Fizikalno-metalurške osnove varjenja, V. Gliha, Fakulteta za strojništvo Maribor, 2006 Postopki spajanja, V. Gliha, B.Pučko, Fakulteta za strojništvo Maribor, 2006 
Cilji
Podati pregled o učinkovitih pristopih konstruiranja. Dati znanje o tem, kako uporabiti moderne metode konstruiranja. Vzpodbuditi uporabo raziskovalnih pristopov že v zgodnjih fazah razvijanja proizvodov. Prikazati koncept varjenega spoja in njegove lastnosti Seznaniti se z različnimi postopki varjenja Dati znanje o pristopih spajanju z varjenjem 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Učinkovito nartovanje proizvoda. Organiziranje razvojne procedure. Izbrati primeren material in tehnologijo. Razložiti lastnosti zvarov in izkazati razumevanje njihove uporabe Razlikovati med postopki varjenja  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Komunikacijske sposobnosti v zvezi s predstavitvijo projektov. Sposobnost vodenja projektov. Pisno in ustno strokovno komuniciranje Pisanje strokovnih poročil Ustni zagovor laboratorijskih vaj  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja Avditorne vaje Laboratorijske vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni ali ustni izpit 50  
Projekt 50  
Opombe
• pisni ali ustni izpit (min 50%) 50% • opravljen projekt(min 50%) 50% Vsak del izpita mora biti pozitiven, da bo pozitiven tudi izpit.  
[EOP]