FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 RAČUNALNIŠKO PODPRTO INŽENIRSTVO 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V019

Šifra učne enote    14V019 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV91 PROIZVODNO STROJNIŠTVO 2 Zimski
2 BV92 KONSTRUKTERSTVO 2 Zimski
2 BV93 ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO 2 Zimski
2 BV94 VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV 2 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 12
Ure - Seminarji 5
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 53

Nosilci
red. prof. dr. DOLŠAK BOJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pred pristopom k izpitu opravljen izpit iz predmetov: Inženirska informatika in Tehniška dokumentacija. 
Vsebina
Študenti spoznajo osnovne principe uporabe aparaturne in namenske programske opreme za sodobno računalniško podprto inženirsko delo, temelječe na prostorskih virtualnih geometrijskih modelih proizvodov, ki so predmet razvoja. Vsebina predavanj je razdeljena v naslednje pomembnejše sklope: • uvod v računalniško modeliranje proizvodov, • računalniška oprema za inženirsko delo, • inženirska računalniška grafika, • računalniško risanje tehniške dokumentacije, • uporabni načini računalniških modelov (vizualizacija, predstavitve in upodobitve, navidezna resničnost, analize, animacije, simulacije, hiter razvoj prototipov, povratni inženiring, idr.), • izmenjava CAD/CAM/CAE podatkov. Laboratorijske vaje in seminar: Vaje potekajo vodeno po tematskih sklopih, ki se navezujejo na predavanja. Vsak študent samostojno izdela in predstavi računalniški geometrijski model s predpisano minimalno stopnjo zahtevnosti, pri čemer lahko uporabi katerikoli parametrični modelirnik.  
Temeljni literatura in viri
• B. Dolšak, M. Novak: Računalniško modeliranje proizvodov, FS Maribor, 2008. • K.T. Ulrich, S.D. Eppinger: Product Design and Development. Fifth eddition, McGraw-Hill, 2011. • Priročniki za delo z različnimi geometrijskimi modelirniki – v tiskani ali elektronski (help) obliki. / User manuals for various geometric modellers – printed or in electronic (help) version. • J. Kaljun: Video vodniki za modeliranje s programskim paketom Solid Works, dostopno v učnem okolju / Video tutorials for modeliing using Solid Works, available on learning environment .  
Cilji
• Predstavitev in primerjava programske opreme za prostorsko geometrijsko modeliranje, • predstavitev osnovnih principov računalniške grafike in njene uporabe pri inženirskem delu, • seznanitev z različnimi inženirskimi uporabnimi načini računalniških modelov, • seznanitev s problematiko izmenjave digitalnih inženirskih informacij. • Sposobnost izbire primerne programske opreme za geometrijsko modeliranje in njeno praktično obvladovanje, • sposobnost samostojne izgradnje srednje zahtevnih računalniških geometrijskih modelov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Poznavanje osnovnih principov računalniške grafike in njene uporabe pri inženirskem delu, • poznavanje možnosti uporabe prostorskih geometrijskih modelov pri razvoju izdelkov, • razumevanje in obvladovanje problematike izmenjave digitalnih inženirskih informacij.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost izbire primerne programske opreme za geometrijsko modeliranje in njeno praktično obvladovanje, sposobnost samostojne izgradnje srednje zahtevnih računalniških geometrijskih modelov.  
Metode poučevanja in učenja
Multimedijska predavanja, tematsko vodene računalniške vaje, domače naloge, samostojno delo. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 30  
Opravljene domače naloge 15  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 10  
Pisni izpit 45  
Opombe
• seminarska naloga 30% (20%) (pogoj za pristop k pisnemu izpitu!) • opravljene domače naloge 15% • aktivno sodelovanje na vajah in pri predavanjih 10% • pisni izpit 45% (20%) Opombe: • domače naloge oddane po roku štejejo polovično, • za vsak sklop izpita je potrebno doseči minimalno oceno, (navedeno v oklepaju). Posamezni del izpita lahko nadomesti kolokvij – pozitivna ocena kolokvija velja do konca študijskega leta.  
[EOP]