FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Organizacija proizvodnje 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=14V020

Šifra učne enote    14V020 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV91 PROIZVODNO STROJNIŠTVO 2 Poletni
2 BV92 KONSTRUKTERSTVO 2 Poletni
2 BV93 ENERGETSKO, PROCESNO IN OKOLJSKO STROJNIŠTVO 2 Poletni
2 BV94 VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV 2 Poletni

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 20
Ure - Seminarske vaje 5
Ure - Laboratorijske vaje 12
Ure - Samostojno delo študenta 53

Nosilci
red. prof. dr. BUCHMEISTER BORUT

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Predavanja: Organizacija proizvodnje omogoča doseganje proizvodnih ciljev z usklajenim načrtovanjem, izvajanjem in nadzorom aktivnosti. Predmet podaja izbrane metode, tehnike in koncepte za obravnavo statičnega dela proizvodnje (projektiranje proizvodnih sistemov) in dinamičnega dela (vodenje proizvodnih procesov): osnove organizacije proizvodnje izdelkov in storitev, načrtovanje proizvodnega sistema, življenjski cikel izdelka, načrtovanje tehnološkega in proizvodnega procesa, študij dela in ergonomijo, načrtovanje in vodenje proizvodnje, osnove zagotavljanja kakovosti, vodenje zalog, vzdrževanje, sodobni koncepti organizacije proizvodnje. Učinkovita proizvodnja je temelj uspešnega poslovanja. Vaje: Vaje aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim reševanjem organizacijskih problemov (predvsem računske naloge).  
Temeljni literatura in viri
• Polajnar A., Buchmeister B., Leber M. Organizacija proizvodnje, Učbenik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2002. • Ljubič T. Operativni management proizvodnje, Moderna organizacija, Kranj, 2006. • Buchmeister B. Advanced job shop scheduling, DAAAM Int., Vienna, 2013. • Buchmeister B. e-gradivo (pdf) za predmet Organizacija proizvodnje, na https://estudij.um.si/, 2013.  
Cilji
Cilji: • podati temeljno znanje s področja organizacije proizvodnje, • seznaniti študente s tehnikami in metodami za načrtovanje in vodenje proizvodnje. Kompetence: • razumevanje osnovnih metod organizacije proizvodnje izdelkov in storitev, • kombinirana uporaba osnovnih organizacijskih in tehničnih znanj, • uporaba znanj terminiranja del, vodenja zalog in vodenja projektov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• uporaba znanja o potrebnih aktivnostih, da dobimo izdelek (storitev) v roku, količini in kakovosti ob optimalnih stroških, • analiza organizacijskih metod in tehnik.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
kombinirana uporaba osnovnih organizacijskih in tehničnih znanj, uporaba znanj terminiranja del in vodenja projektov.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • avditorne vaje, • laboratorijske vaje, • domače naloge (neobvezno), • programska naloga, • samostojno delo.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Program 30  
Pisni izpit 35  
Teoretični izpit 35  
Opombe
• opravljena programska naloga 30%, • pisni izpit (računski del) 35%, • izpit iz teorije 35%, • kolokviji (z opravljenimi kolokviji se lahko nadomesti računski del oz. teoretični del izpita) Pristop na kolokvije imajo le študenti tekočega letnika. Vsi posamezni deli izpita morajo biti pozitivno opravljeni.  
[EOP]