FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE PROIZVODOV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V031

Šifra učne enote    14V031 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV92 KONSTRUKTERSTVO 2 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 20
Ure - Seminarji 10
Ure - Laboratorijske vaje 35
Ure - Samostojno delo študenta 85

Nosilci
red. prof. dr. DOLŠAK BOJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pred pristopom k izpitu opravljen izpit iz predmeta Računalniško podprto inženirstvo. 
Vsebina
Predavanja: Študenti najprej obnovijo osnove računalniškega modeliranja prostorskih teles, v nadaljevanju pa spoznajo metode, ki omogočajo geometrijsko modeliranje oblikovno zahtevnejših proizvodov in njihove uporabe v inženirski praksi. Vsebina predavanj je razdeljena v naslednje pomembnejše sklope: izgradnja in prikazni načini računalniških geometrijskih modelov, strategija modeliranja, parametrične krivulje in površine, kreiranje in glajenje površinskih modelov, parametrično modeliranje z značilnostmi, realistični prikaz in animacije, inženirske analize virtualnih modelov, metode in postopki hitre izdelave prototipov. Laboratorijske vaje in seminar: Vaje potekajo vodeno po tematskih sklopih, ki se navezujejo na predavanja. Vsak študent izdela in predstavi svojo seminarsko nalogo, v okviru katere izdela zahtevnejši prostorski model nekega proizvoda in praktično prikaže eno od možnosti inženirsko orientirane uporabe takšnega modela v virtualnem okolju.  
Temeljni literatura in viri
• B. Dolšak, M. Novak: Računalniško modeliranje proizvodov, FS Maribor, 2008. • McMohan, CAD CAM: PRINCIPLES, PRACTICE & MANUFACTURING MANAGEMENT 2e(pb), PEARSON Asia, 2005 • P.N.RAO, CAD/CAM: PRINCIPLES & APPLICATIONS 3e(pb), TATA MCGRAW-HILL 2010 • J.J. Shah, M. Mantila: Parametric and Feature-Based CAD/CAM, John Wiley & Sons, New York, 1999. • A. Gebhard: Understanding Additive Manufacturing: Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing, Hanser, 200312. • J. Kaljun: Video vodniki za modeliranje s programskim paketom Solid Works, dostopno v učnem okolju / Video tutorials for modeliing using Solid Works, available on learning environment .  
Cilji
• Predstaviti zahtevnejše metode prostorskega modeliranja, • predstaviti možnosti manipulacije virtualnih modelov (sestavljanje sklopov, realistično upodabljanje, animacija gibanja, ipd.), • predstaviti možnosti inženirske uporabe prostorskih geometrijskih modelov (simulacije, analize, hiter razvoj prototipov, ipd.). • Sposobnost samostojne izgradnje zahtevnih računalniških geometrijskih modelov, • sposobnost razvojne nadgradnje računalniških geometrijskih modelov z uporabe namenske inženirsko orientirane programske opreme.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Razumevanje pojmov in metod zahtevnega geometrijskega modeliranja, • poznavanje strategije prostorskega modeliranja, • poznavanje različnih načinov inženirsko orientirane uporabe virtualnih geometrijskih modelov v procesu razvoja izdelkov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost samostojne izgradnje zahtevnih računalniških geometrijskih modelov, sposobnost razvojne nadgradnje računalniških geometrijskih modelov z uporabe namenske inženirsko orientirane programske opreme.  
Metode poučevanja in učenja
Multimedijska predavanja, praktično delo na računalniških vajah, samostojno delo. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminar 50  
Sodelovanje pri predavanjih in vajah 10  
Pisni izpit 40  
Opombe
• seminarska naloga 50% (30%) (pogoj za pristop k pisnemu izpitu!) • aktivno sodelovanje na vajah in pri predavanjih 10% • pisni izpit 40% (20%) Opombe: • za vsak sklop izpita je potrebno doseči minimalno oceno, (navedeno v oklepaju). Posamezni del izpita lahko nadomesti kolokvij – pozitivna ocena kolokvija velja do konca študijskega leta.  
[EOP]