FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 SISTEMI SESTAVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V067

Šifra učne enote    14V067 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV92 KONSTRUKTERSTVO 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 5
Ure - Laboratorijske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 140

Nosilci
red. prof. dr. LERHER TONE

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev. 
Vsebina
Povezava med konstruiranjem izdelkov in sistemom sestave (oblikovanje za montažo, tolerance, primeri oblikovanja). Postopki in sistematika načrtovanja montažnega sistema (postavitev problema, grobo načrtovanje, fino načrtovanje, realizacija, preskusni zagon). Osnovni principi montaže in vpliv sistema transporta (oblike postavitve montažnega sistema brez avtomatiziranega toka izdelkov, delno in popolno avtomatizirani sistemi sestave s transportnim in skladiščnim sistemom). Primeri montažnih linij in nivo delovnih postaj (ročna montaža, delno avtomatizirana in popolno avtomatizirana montažna mesta). Pripomočki za načrtovanje sistema sestave (določitev časa takta, določitev števila delovnih mest, določitev vmesnih skladišč, določitev materialnega toka, določitev informacijskih tokov). Elementi transportnega sistema (gnani in negnani transporterji, elementi za prevzem in preusmeritev) Informacijski tokovi in nosilci informacij (Črtna koda, RFID, Pick by light/voice,…). Vmesna skladišča (vmesna skladišča, posebni primeri skladiščenja). Varnostne zahteve in primeri montažnih celic. 
Temeljni literatura in viri
Lotter, B., Wiendahl, H.- P. Montage in der industriellen Produktion: Ein Handbuch für die Praxis, Springer Verlag, 2. Auflage, 2013. Potrč, I. Transportni sistemi: zbrano gradivo, ponatis, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2002. Konold, P., Reger, H. Angewandte Montagetechnik: Produktgestaltung, Planung, Systeme und Komponenten, Vieweg Verlagsgesellschaft; Auflage,1996. Redford, A., Chal, J. Design for Assembly – Principles and Practice McGraw-Hill Inc, England,1994. Hesse, S. Montagemaschinen: Grundlagen und Prinzipien in Aufbau, Funktion, Antrieb und Steuerung montierender Maschinen, Vogel Business Media/VM, 1993. Hesse, S. Atlas der modernen Handhabungstechnik Fachbuch Konstruktion, Hoppenstedt, Technik-Tab.-Verlag, 1991. Kopač, J., Noe, D. Strega in montaža, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 1989.  
Cilji
Projektna zasnova in modifikacija izdelka (naprave ali konstrukcije) v povezavi z montažnimi, funkcijskimi, proizvodnimi, tržnimi in ekološkimi zahtevami. Osvojitev osnovne metodike pri projektiranju sistemov sestave. Spoznavanje načinov sestave in ekonomska upravičenost avtomatizacije sistema sestave. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Poznavanje specialnega področja sistemov sestave. Znati izbrati ustrezno podporo materialnega toka v sistemih sestave glede zahtev po zmogljivosti. Povezovanje konceptov logističnega transportnega sistema v smislu integralnega transporta.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Povezovati uporabo različnih inženirskih znanj za reševanje problemov integralnega transporta na omejenih območjih. Študenta izobraziti do nivoja, da se je sposoben soočiti s problemom reševanja novih idej.  
Metode poučevanja in učenja
frontalna predavanja, domače naloge, konzultacije, izdelava projektne naloge – seminar. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Projekt 50  
Ustni izpit 50  
Opombe
• projektna naloga 50%, • ustni izpit (teoretično in praktično znanje) 50%.  
[EOP]