FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 DOLOČEVANJE MEHANSKIH LASTNOSTI MATERIALOV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V070

Šifra učne enote    14V070 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV92 KONSTRUKTERSTVO 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 5
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 140

Nosilci
izr. prof. dr. PREDAN JOŽEF

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Tehniška dokumentacija, Strojni elementi, Gradiva (v celoti opravljene študijske obveznosti iz omenjenih predmetov)  
Vsebina
Predavanja: Namen in cilj statičnih in dinamičnih preizkušanja gradiv, Statični preizkusi (natezno preizkušanje, tlačno preizkušanje, upogibno preizkušanje, strižno preizkušanje, torzijsko preizkušanje), Dinamično preizkušanje gradiv (udarna žilavost, nizkociklično in visokociklično utrujanje), Statična dolgotrajna preizkušanja (lezenje, relaksacije), Tehnološki standardni preizkusi elementov (upogibni preizkus, prebijanje pločevine, upogibanje žice, preizkušanje pločevine, preizkušanje širitve cevi, preizkušanje torzijske nosilnosti cevi, preizkušanje cevi in obročev pri nategu in tlaku, preizkušanje cevi pod notranjim tlakom, Uporaba stereo-optičnih metod za določanje deformacijskega obnašanja materiala. Analiza eksperimentalnih rezultatov Vaje: Eksperimentalno določanje nateznih mehanskih lastnosti, določitev modula elastičnosti, konstrukcija inženirske in resnične krivulje napetost-deformacija, določitev parametrov nizkocikličnega utrujanja, določitev S-N krivulje, določitev strižnih lastnosti materiala, določitev sile iztiskovanja čepa iz pesta. Določitev mehanskih karakteristik materiala, popustljivosti in togosti materiala. Obdelava eksperimentalnih podatkov in izdelava poročila o preizkušanju. 
Temeljni literatura in viri
-M. Ashby, H. Shercliff and D. Cebon, Materials Engineering, Science, Processing and Design, First edition, Published by Elsevier Ltd., 2007 -Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Fourth Edition, Published by Elsevier Ltd., 2011 - Standardi: ISO 6892:1998 (natezni preizkus na sobni temperaturi); ISO 783:1999 - J. Vojvodič-Tuma Mehanske lastnosti kovin, Univerza v Ljubljani, FGG, Ljubljana 2002 - I. Vitez: Ispitivanje mehaničkih svojstva metalnih materiala, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet, Sl. Brod 2006. - Benham P.P., Crawford R.J. and Armstrong C.G. Mechanics of Engineering Materials-Second edition, 1996, Pearson Education Limited, Harlow, England -Hibbeler R.C. Mechanics of Materials-sixth edition, 2005, Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA  
Cilji
• želja je, da študenti pridobijo osnovno znanje o eksperimentalnem določevanju mehanskih lastnosti materialov in strojnih elementov, • praktično prikazati potek preizkušanja mehanskih lastnosti, • naučiti uporabljati standardne (na osebnem računalniku) in ostale programe (ARAMIS) za obdelavo eksperimentalnih rezultatov in izdelavo poročila ter • razviti sposobnost povezovanja mehanskih lastnosti in oblike strojnega elementa na modeliranje karakteristike podajanja-togosti  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
spoznavanje osnov eksperimentalnega določanja mehanskih lastnosti gradiv poznavanje osnovnih standardov za preizkušanje standardnih in nestandardnih mehanskih lastnosti materialov in strojnih elementov sposobnost ocene primerne izbire materiala za strojne elemente glede na konstrukcijske in/ali tehnološke zahteve 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
kombinirana uporaba standardov, tehniškega izražanja in računalniških programov za obdelavo in analizo eksperimentalnih rezultatov 
Metode poučevanja in učenja
frontalna predavanja, reševanje domačih nalog, praktično delo v laboratoriju, računalniška obdelava na računalniških vajah in izdelava seminarske naloge-poročila o preizkušanju 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 15  
Seminar 25  
Laboratorijske vaje 35  
Pisni izpit 25  
[EOP]