FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 PROIZVODNE MERITVE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14V036

Šifra učne enote    14V036 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV91 PROIZVODNO STROJNIŠTVO 2 Poletni

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 20
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 55

Nosilci
red. prof. dr. AČKO BOJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Tehniške meritve 
Vsebina
Predavanja Osnove proizvodne merilne tehnike: Definicije, Pojmi, Cilji. Klasifikacija proizvodnih merilnih sistemov: Opredmetene mere dolžine, Etaloni, Senzorji in tipala, Merilni instrumenti. Koordinatne merilne naprave; Enokoordinatne naprave, Dvokoordinatne naprave, Trikoordinatne naprave. Merjenje dimenzij, oblik in položajev: Metode in postopki, Vrednotenje rezultatov. Trikoordinatna merilna tehnika: Principi, Naprave, Izvedba meritev, Povezava s CAD/CAM sistemi. Nadzor industrijskih procesov: Meritve ob stroju, Meritve v delavnici, Meritve v merilnici. Merilni protokoli in prenos podatkov: Vhodni in izhodni podatki pri meritvi, Prenos podatkov, Obdelava podatkov. Laboratorijske vaje Laboratorijske vaje so namenjene praktičnemu spoznavanju in delu študentov z enostavnimi merilnimi instrumenti in CNC koodinatnimi merilnimi stroji za merjenje dimenzij, oblik in položajev. 
Temeljni literatura in viri
B. Ačko: Osnove meroslovja in merjenje dolžin, učbenik, FS Maribor, 2008 • B. Ačko: Proizvodni merilni sistemi, skripta. FS Maribor, 2011 • J. Puhar: Tehnološke meritve I, učbenik, Fakulteta za strojništvo Ljubljana, 1997 • J. Puhar: Tehnološke meritve II, učbenik, Fakulteta za strojništvo Ljubljana, 1998 • F:T Farago, M.A. Curtis: Handbook of Dimensional Measurements, Industrial Press, New York, 1994 • H.J. Neumann: Koordinatenmesstechnik, Verlag moderne Industrie, 1990  
Cilji
seznaniti študenta z osnovami merilne tehnike in proizvodnih meritev • predstaviti sodobne merilne instrumente in postopke za merjenje dimenzij in oblik • razviti sposobnosti samostojnega merjenja geometrije v laboratorijskih in industrijskih pogojih Po opravljenem izpitu mora biti študent sposoben opredeliti merilni problem ter načrtovati in izvesti meritev.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• definirajte pomembne meroslovne termine • prepoznajte vse merilne veličine s področja dimenzijskega meroslovja • identificirajte merilni problem • opredelite ustrezne merilne instrumente in metode za rešitev merilnega problema • razvijte merilni postopek opredeljeni merilni problem • rešite merilni problem • dokumentirajte merilne rezultate s pripadajočo merilno negotovostjo  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
sposobnost samostojnega načrtovanja in izvajanja meritev v proizvodnji reševanje organizacijskih meroslovnih problemov v podjetju 
Metode poučevanja in učenja
predavanja laboratorijske vaje domače naloge 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 20  
opravljene laboratorijske vaje 30  
Pisni izpit 50  
Opombe
• opravljene domače naloge 20% • opravljene laboratorijske vaje 30% • pisni izpit iz teorije 50% Pisni del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi kolokviji (2 kolokvija). Kriteriji za pozitivno oceno: Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]