FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Konstrukcija oblačil 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=54V029

Šifra učne enote    54V029 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV32 OBLIKOVANJE IN RAZVOJ IZDELKA 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 25
Ure - Laboratorijske vaje 40
Ure - Samostojno delo študenta 85

Nosilci
izr. prof. dr. RUDOLF ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Posebnih pogojev ni. 
Vsebina
Predavanja: Zgodovina konstruiranja krojev oblačil. Razvoj kroja oblačila. Anatomske značilnosti človeškega telesa: človeški skelet, sklepi človeškega telesa, skeletno mišičje, konstitucija človeškega telesa. Antropometrija in telesne mere: antropometrične točke, proporci človeškega telesa, telesne mere (glavne in proporcionalne mere), izračun proporcionalnih mer, nekontaktno določanje telesnih mer, dodatek za udobje k telesnim meram. Tabele mer in sistemi velikosti oblačil. Konstrukcija oblačil: konstrukcijska skica modela oblačila, konstruiranje temeljnega kroja oblačila, modeliranje kroja, gradiranje kroja, dodatek za šiv, označevanje krojnih delov. Konstruiranje ženskih oblačil. Konstruiranje moških oblačil. Laboratorijske vaje: Laboratorijske vaje so namenjene praktičnemu usposabljanju študentov za modeliranje posameznih detajlov oblačil in modeliranje krojev za ženska in moška oblačila.  
Temeljni literatura in viri
• Rudolf, A.: Konstrukcija oblačil, Učbenik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2012. • Ujević, D., Rogale, D., Hrastinski, M.: Tehnike konstruiranja i modeliranje odječe, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno – tehnološki fakultet, Zagreb, 2000. • Winks, J. M.: Clothing sizes, International standard, The Textile Institute, 1997. • Joseph-Armstrong, H.: Patternmaking for Fashion Design, Third Edition, Prentice Hall, 2000. • Kim, I., Uh, M.: Apparel Making in Fashion Design, Fairchild Publications, Inc., 2002. • Passformfehler, Deutche Bekleidungs-Akademie München, München, 2002  
Cilji in kompetence
• seznaniti z osnovami anatomskih značilnosti človeškega telesa z vidika konstrukcije krojev oblačil • seznaniti z antropometrijo, glavnimi in proporcionalnimi telesnimi merami ter načini merjenja, dodatkom za udobje, konstrukcijskimi merami • seznaniti s temeljnimi znanji iz konstruiranja krojev oblačil • podati vpliv prenosa telesni mer v postopek konstruiranja temeljnih krojev oblačil • spoznati osnove modeliranja krojev oblačil • Po opravljenem izpitu bo študent sposoben samostojno konstruirati temeljne kroje oblačil in modelirati enostavnejše kroje oblačil.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• poznavanje osnov za konstruiranje krojev oblačil, • razumevanje osnovnih principov konstruiranja temeljnih krojev oblačil, • razumevanje uporabe telesnih mer pri konstruiranju temeljnih krojev oblačil, • razumevanje osnov modeliranja oblačil in njihova uporaba pri modeliranju enostavnejših krojev oblačil na podlagi konstrukcijske skice.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• sposobnost samostojne izdelave temeljnih krojev oblačil 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja • laboratorijske vaje • domače naloge  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
opravljene laboratorijske vaje 10  
Opravljene domače naloge 10  
Kolokvij 40  
Opombe
• pisni izpit 40% • opravljene laboratorijske vaje 10% • opravljene domače naloge 10% • kolokviji 40% Pisni izpit se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi testi (2 testa). Študent je dolžan pred pristopom k izpitu uspešno opraviti domače naloge, laboratorijske vaje in kolokvije iz vaj. Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]