FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Prototipna delavnica 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=54V032

Šifra učne enote    54V032 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV32 OBLIKOVANJE IN RAZVOJ IZDELKA 2 Poletni

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 12
Ure - Laboratorijske vaje 25
Ure - Samostojno delo študenta 53

Nosilci
izr. prof. dr. RUDOLF ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanja s področja: - konstrukcije in modeliranja oblačil, - priprave proizvodnje oblačil, - konfekcijske tehnologije.  
Vsebina
Predavanja: - Sistematski pristop h konstruiranju in modeliranju oblačil; postave in drže telesa, pristajanje oblačila - Prenos telesnih mer v postopek konstrukcije temeljnih krojev oblačil; konstruiranje temeljnih krojev oblačil za različne postave in drže telesa - Povezovanje konstrukcijske skice, temeljnega kroja in modeliranja; analiza kroja oblačila in izbor temeljnega kroja za modeliranje oblačila - Pristajanje oblačila; definicije pristajanja, vplivi na pristajanje oblačila, subjektivna ocena pristajanja oblačila Laboratorijske vaje: Laboratorijske vaje so namenjene izdelavi krojev za izbrane modele v naravni velikosti in preskušanje pristajanja izdelanih oblačil.  
Temeljni literatura in viri
• Rudolf, A.: Konstrukcija oblačil, Učbenik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2012. • Joseph-Armstrong, H.: Patternmaking for Fashion Design, Third Edition, Prentice Hall, 2000. • Kim, I., Uh, M.: Apparel Making in Fashion Design, Fairchild Publications, Inc., 2002. • Hosen-Special, Grundschnitte - Schnittänderungen - Figurenspezifische Abänderungen, Damen-Rundschau, No. 4, 2006. • Hosen-Special, Figurenspezifische Abänderungen, Damen-Rundschau, No. 9, 2006. • Figurabweichungen, Zusammenstellung der am Häufigsten vorkommenden Figureigenheiten, Damen-Rundschau, No. 1, 2004. • HAKA Schnittkonstruktionen, System M. Mülle&Sohn, Rundschau-Verlag, 1999 
Cilji in kompetence
• nadgraditi znanja s področja konstruiranja in modeliranja oblačil • seznaniti z vplivom postave in drže telesa na razvoj kroja oblačila • naučiti analizirati skico izbranega modela in sistemsko pristopiti k izbiri temeljnega kroja in modeliranju oblačil • seznaniti z ocenjevanjem pristajanja oblačila • Po opravljenem izpitu bo študent sposoben samostojno razvijati kroje oblačil za različne postave in drže telesa ter oceniti pristajanje oblačila.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• razumeti vpliv postave in drže telesa na razvoj kroja oblačila • uporabiti in povezati različna znanja pri razvoj krojev oblačil v naravni velikosti in izdelavi prototipov oblačil • oceniti pristajanje oblačila 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• samostojnost pri razvoju krojev v naravni velikosti 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja • laboratorijske vaje • domače naloge  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Opravljene domače naloge 15  
opravljene laboratorijske vaje 45  
Opombe
• pisni izpit 40% • opravljene domače naloge 15% • opravljene laboratorijske vaje 45% Študent je dolžan pred pristopom k izpitu uspešno opraviti domače naloge in laboratorijske vaje. Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]