FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Konfekcijski procesi in upravljanje z materialom 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=54V038

Šifra učne enote    54V038 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BV32 OBLIKOVANJE IN RAZVOJ IZDELKA 3 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. GERŠAK JELKA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanja pridobljena s področja oblikovanja tekstilij in oblačil, konstrukcije tekstilij, konstrukcije oblačil in priprava proizvodnje oblačil. 
Vsebina
Vloga upravljanja z materialom v oblačilni industriji. Reinženering. Metodika treh stopenj analize in optimiranja. Vloga materiala in njegovo poznavanje. Zahteve za upravljanje z materialom. Analiza in struktura stroškov. Struktura porabe materiala, elementi za določitev porabe materiala. Variiranje izkoriščenosti krojne slike: teoretični koncept, vpliv vrste modela, širine materiala, teksture, raporta, človeka in optimiranja krojne slike. Optimiranje vrste in strukture krojnih slik z vidika zahtev delovnega naloga. Izgube materiala izven krojne slike. Metode eleminiranja napak na oblačilnih delih in preračun stroškov. Planiranje krojenja. Plan krojenja in stroški. Načrtovanje zahtev po materialu. Načela pri nabavi. Strategija podjetja in tipi nabave. JIT in Quick Response. Ekonomični obseg naročil. Analiza procesov izdelave oblačil. Vzročni faktorji: kakovostne zahteve za material, stroški in produktivnost. Osnovne zahteve kakovosti materialov. Objektivne tehnologije vrednotenja kakovosti materiala. Mehanske in fizikalne lastnosti tkanin in njihov vpliv na predelovalne lastnosti. Kontrola kakovosti materialov, elementi specifikacije in specifikacija materiala pri nabavi. Laboratorijske vaje: Vaje aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj in so namenjene praktičnemu reševanju problemov vrednotenja kakovostnih parametrov ploskih tekstilij, postavitvi elementov specifikacije in upravljanja z materialom na podlagi konkretnih aktivnosti optimiranja krojnih slik, planov krojenja in nabave potrebnih količin materiala.  
Temeljni literatura in viri
• Geršak, J.: Design of clothing manufacturing processes : a systematic approach to planning, scheduling and control, (Woodhead Publishing series in textiles, no. 147). Cambridge: The Textile Institute; Oxford [etc.]: Woodhead, 2013 • Tyler, D. J.: Materials Management in Clothing Production. BSP Professional books. Oxford, 1991 • Geršak, J.: Mehanske in fizikalne lastnosti tekstilnih materialov. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2006. IV, 156 str., ilustr. ISBN 86-435-0754-7 • Geršak, J.: Objektivno vrednovanje plošnih tekstilija i odjeće. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,Tekstilno-tehnološki fakultet: Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis, 2014 • Znanstveni in strokovni članki v revijah: International Journal of Clothing Science and Technology, Textile Reasearch Journal, Jornal of Textile Institute, Tekstil, Tekstilec ipd.  
Cilji in kompetence
• Študenti spoznajo in osvojijo bistvene prvine in praktična spoznanja o vlogi materiala v procesih izdelave oblačil in upravljanja z materialom. • Cilj tako zasnovanih znanj je (a) usposobiti študenta za poznavanje materialov in njihovega obnašanja v procesu izdelave oblačil ter samostojno definiranje potrebnih zahtev kakovosti za materiale in izdelke ter (b) usposobiti študenta za ekonomično upravljanje z materialom z vidika kakovosti in stroškov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Študent osvoji znanja s področja poznavanja materiala, potrebnih kakovostnih zahtev materialov ter upravljanja z materialom z vidika kakovosti in stroškov in je sposoben ta znanja aplicirati na širšem strokovnem področju, npr. samostojno definira kakovostne zahteve za material, določi in optimira porabo materiala, analizira in določi ekonomični obseg naročil, ipd.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Študent bo teoretično in praktično usposobljen za interpretacijo pridobljenih znanj v praksi. Sposoben bo identificiranja in reševanja problematike na področju definiranja kakovostnih zahtev za materiale in izdelke ter ekonomičnega upravlja z materialom.  
Metode poučevanja in učenja
• Problemsko orientirana predavanja, • induvidualne eksperimentalne vaje. Metode učenja: • aktivno eksperimentiranje, • izdelava in predstavitev projektnega dela v sodelovanju s prakso  

Načini ocenjevanja Delež (%)
opravljene laboratorijske vaje 15  
Opravljeno in predstavljeno projektno delo 25  
Pisni izpit 25  
Ustni izpit 35  
Opombe
• opravljene laboratorijske vaje 15%, • uspešno opravljeno in predstavljeno projektno delo 25%, • pisni izpit 25%, • ustni izpit 35%. Kriteriji za pozitivno oceno: Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj 55 % zahtevanega deleža.  
[EOP]