FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 TRAVNIŠTVO IN PRIDELOVANJE KRME 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=7293

Šifra učne enote    7293 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 3 Poletni
1 BIUN Izmenjava 0 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 35
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Terenske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 65

Nosilci
red. prof. dr. KRAMBERGER BRANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev.  
Vsebina
• Travinje, vloga in pomen v ekosistemu. • Večnamenskost travinja • Travniške rastline • Kakovost krme • Sonaravno gospodarjenje na travinju • Gospodarjenje na travinju in ohranjanje biotske pestrosti • Pridelovanje voluminozne krme na njivah • Sodobni trendi razvoja gospodarjenja na travinju in pridelovanja krme v Evropi in svetu. • Vplivi pridelovanja voluminozne krme na okolje  
Temeljni literatura in viri
• LAZ-BW. Gruenland on-line. http://www.gruenland-online.de/html/. Accessed 28. 6. 2019. • Buchgraber, K., Deutsch, A., Ginfl, G. 2004 in novejše izdaje. Zeitgemässe grünland bewirtschaftung. Leopold Stocker Verlag, Graz – Stuttgart • Gnojenje travinja. V: Mihelič, R., in sod. 2010. Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. MKGP, Ljubljana.l • Krese, M. 2003. 100 travniških rastlin Slovenije. Tehniška založba Slovenije • Kramberger, B. Krmni dosevki. 1999. Fakulteta za kmetijstvo, Maribor • Zapiski predavanj  
Cilji in kompetence
Cilj predmeta je študente seznaniti s/z: • Širokim pomenom travinja v agroekosistemu in v družbi. • Travniškimi rastlinami iz vidika uporabnosti za krmo živalim. • Sonaravnimi tehnologijami gospodarjenja za pridelavo voluminozne krme na travinju in na njivah. • Trendi v pridelavi krme v Sloveniji in v svetu. • Vplivi pridelovanja krme na okolje. Kompetence študenta so opredeljen z absolviranimi vsebinami predmeta.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po uspešno opravljenem izpitu naj bi študentje bili zmožni: • Prepoznati, razumeti in upravičiti širši pomen travinja v agroekosistemu in v družbi. • Prepoznati in uporabiti kakovost travniških rastlin za krmo. • Iz vidika varovanja okolja kritično oceniti različne tehnologije pridelave krme iz vidika živali, rastlin in okolja ter jih v praksi uporabiti. • Načrtovati pridelovanje in konzerviranje krme na travinju in na njivah.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, praktične vaje v laboratoriju, na kolekcijskem polju, na travinju in na njivah.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 60  
Ustno izpraševanje 30  
Praktični in ustni izpit 10  
Opombe
• Naloga (zbirka travniških rastlin in prepoznavanje) 10 % • Pisni izpit 60 % • Ustno izpraševanje 30 % 
[EOP]