FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 SELEKCIJSKE METODE IN NAČRTOVANJE V ŽIVINOREJI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7292

Šifra učne enote    7292 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 3 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 35
Ure - Laboratorijske vaje 25
Ure - Samostojno delo študenta 65

Nosilci
red. prof. dr. ŠKORJANC DEJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 Znanje s področja kvantitativne genetike in populacijske genetike. 
Vsebina
Kvantitativne lastnosti QTL Ocena heritabilitete Pričakovan in realiziran selekcijski napredek Selekcijske meje Razvoj testov proizvodnjih lastnosti pri domačih živalih Načini ocenjevanja plemenske vrednosti Modeli (mešani, oče do živalskega modela) Večlastnostna selekcija 
Temeljni literatura in viri
 Schüler, Swalve, Götz „Grundlagen der Quantitativen Genetik“, Kräußlich in sod. „Tierzüchtungslehre“, Ulmer Verlag 
Cilji in kompetence
 Študent spozna povezanost med genetiko, selekcijskimi metodami, selekcijskimi teorijami, načini ocenjevanja plemenske vrednosti in interpretacija ocenjevanja dedovanja genetskih lastnosti pri domačih živalih.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
 Poznavanje selekcijske teorije in metod omogoča razumevanje ocenjevanja plemenskih vrednosti in pomena selekcije v živinoreji. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
S pridobljenim znanjem in spretnostmi študent lahko odgovorno načrtuje selekcijo in ocenjuje plemenske vrednosti za posamezne lastnosti pri domačih živalih.  
Metode poučevanja in učenja
 Predavanja, vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 100  
Opombe
Ustni izpit.  
[EOP]