FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 TEORIJA ELEKTROMAGNETNEGA POLJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=15M022

Šifra učne enote    15M022 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM11 AVTOMATIKA IN ROBOTIKA 1 Zimski
2 BM12 ELEKTRONIKA 1 Zimski
2 BM13 MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. TRLEP MLADEN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Priporočljivo znanje iz vektorske analize in diferencialnih enačb ter osnov elektrotehnike. 
Vsebina
• Uvod: vektorska analiza, vrste in tipi polj ter pregled osnovnih enačb. • Elektrostatično polje: v zraku, dielektriku in prevodniku, Coulombov zakon, Gaussov zakon, prestopni pogoji, električni skalarni potencial, Laplaceova in Poissonova enačba, kapacitivnost, sile in energija v elektrostatičnem polju. • Tokovno polje: zakon o ohranitvi električnega naboja, tokovna gostota, ohmska upornost, Joulov zakon, prestopni pogoji za tokovno polje. • Magnetostatično polje: v zraku, v linearnih in nelinearnih magnetnih materialih, Amperov zakon, Biot-Savartov zakon, polje trajnega magneta, prestopni pogoji, magnetni potencial, induktivnost, sile in energija v magnetostatičnem polju. • Časovno spreminjajoče elektromagnetno polje, sistem Maxwellovih enačb, poljski tok, Faradayev zakon, prestopni pogoji, Poyntingov teorem, kvazistatično elektromagnetno polje, vrtinčni tokovi, kožni pojav. • Ravninsko elektromagnetno valovanje: valovna enačba, širjenje, odboj in lom valovanje v idealnem in realnem mediju, linearna, krožna in eliptična polarizacija, antene, Hertzov dipol. • Pregled analitičnih in numeričnih metod za izračun elektromagnetnega polja.  
Temeljni literatura in viri
• M. Trlep: Teoretska elektrotehnika – zbrano gradivo, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2019. • Sadiku, Matthew N: Elements of Electromagnetics, Oxford University Press, New York, 2010. • F. T. Ulaby: Electromagnetics for Engineers, Person Education, Upper Saddle River, New Jersey, 2005. • A. R. Sinigoj: ELMG, Založba FE, Ljubljana, 1996.  
Cilji in kompetence
Cilj tega predmeta je da bodo študenti pridobili teoretično znanje o elektromagnetnem polju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • opisati in interpretirati vse ostatičnem in časovno spreminjajočem elektromagnetnem polju, • uporabiti osnovne teoretične pristope za razumevanje mehanizma elektromagnetnega polja, • analizirati, primerjati in razporediti posamezne probleme elektromagnetnega polja, • ovrednotiti kompleksen elektromagnetni problem in izbrati primerno metodo ali programska orodja za rešitev takšnega problema.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor izpita, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: delna uporaba matematičnih programskih orodij. Spretnosti računanja: izvajanje zahtevnejših računskih operacij in ovrednotenje najrazličnejših matematičnih izrazov. Reševanje problemov: reševanje različnih elektromagnetnih problemov. Delo v skupini: skupinsko reševanje nekaterih zahtevnejših elektromagnetnih problemov.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja, seminarske vaje, reševanje domačih nalog.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
opravljene domače naloge 10  
Testi 90  
Opombe
Testi se lahko nadomestijo s pisnim izpitom v deležu 40% in ustnim izpitom v deležu 50 %. 
[EOP]