FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 SPLETNE TEHNOLOGIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2017&Nacin=&Predmet=61M004

Šifra učne enote    61M004 2017

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BM20 RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 2
Ure - Računalniške vaje 28
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
 dr. OJSTERŠEK MILAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovno znanje programiranja. 
Vsebina
• Uvod. • Označevalni jeziki. • Tehnologije na odjemalcu: Javascript, AJAX, Java programčki. • Tehnologije na strežniku: Java in J2EE tehnologije, Microsoft .NET, PHP, Ruby on Rails. • Socialna omrežja in tehnologije Web 2.0. • Spletne storitve in SOA. • Tehnologije pomenskega spleta. • Portali in tehnologije vključevanja zunanjih storitev in vsebin (lepljenke (mashup) in uporaba programske opreme kot storitev (cloud computing).  
Temeljni literatura in viri
• L. Shklar, R. Rosen: Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, 2009. • N. S. Williams: Professional Java for Web Applications, John Wiley & Suns , Indianapolis, 2014. • D. Esposito: Go to "Programming Microsoft ASP.NET MVC (3rd Edition) (Developer Reference)", O'Relly Media Inc., 2014. • S. Bergmann, S. Priebsch: Real-World Solutions for Developing High-Quality PHP Frameworks and Applications, John Wiley & Suns , Indianapolis, 2011.  
Cilji
Cilj predmeta je seznaniti študente s spletnimi tehnologijami in njihovimi bistvenimi razlikami. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben - izkazati znanje in razumevanje različnih spletnih tehnologij, - razumeti razlike med spletnimi tehnologijami, - izbrati primerno spletno tehnologijo glede na zahteve. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba spletnih tehnologij in orodij za razvoj spletnih aplikacij. Reševanje nalog: načrtovanje, implementacija in namestitev spletnih aplikacij, ki so izvedene z različnimi spletnimi tehnologijami.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • seminarske vaje, • laboratorijske vaje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
seminarska naloga 15  
Laboratorijske vaje 40  
1. vmesni pisni izpit 15  
2. vmesni pisni izpit 15  
3. vmesni pisni izpit 15  
Opombe
Če študent ni uspešno opravil vseh treh vmesnih izpitov, jih nadomesti s pisnim izpitom v deležu 45 %. 
[EOP]