FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 ROBOTI IN ROBOTIZACIJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=14M044

Šifra učne enote    14M044 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM72 KONSTRUKTERSTVO 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 140

Nosilci
izr. prof. dr. GOTLIH KARL

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Namen predmeta »Roboti in robotizacija« je pridobitev znanj o robotih in njihovi uporabi v praksi. Po uvodni obravnavi teoretičnih osnov, ki so potrebne za razumevanje delovanja in uporabe robotov, je posebej obravnavana problematika uvajanja robotov v industrijske in neindustrijske aplikacije. Sledijo teme iz mehanike, teorije vodenja in programiranja. Drugi del obravnava vpeljavo robotizacije v posamezne industrijske aplikacije kot so manipulacija, varjenje, montaža, površinska zaščita in neindustrijske aplikacije. Primeri vpeljave robotov so podprti z obilico praktičnih primerov iz prakse. Na koncu so obravnavani še varnostni aspekti in dejavniki ekonomije, ki se nanašajo na robotizacijo. 
Temeljni literatura in viri
• T. Bajd, A. Kralj: Robotika, UL, Fakulteta za elektrotehniko, 1997. • J. Lenarčič, T. Bajd: Robotski mehanizmi, UL, Fakulteta za elektrotehniko, 2003. • J. Angeles: Fundamentals of robotic mechanical systems, 2003. • K. Desoyer, I. Troch, P. Kopacek: Industrieroboter und Handhabungsgerate, Oldenbourg 1985. • VDI 2740 Blatt1: Greifer fur Handhabungsgerate und Industrieroboter, 1995. • ISO 8373 – 2012. • ISO 10218/1 – 2011. • ISO 10218/2 – 2011.  
Cilji
Osvojene metode in spretnosti omogočajo študentu vpeljavo robotov v industrijske in neindustrijske aplikacije. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Prepoznavanje struktur robotov in njihovih karakteristik in preko tega implementacija v najrazličnejše aplikacije. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Študent pridobiva znanja preko predavanj, seminarjev in lastnega dela v laboratoriju. 
Metode poučevanja in učenja
Študent pridobiva znanja preko predavanj, seminarjev in lastnega dela v laboratoriju. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 20  
Projekt 40  
Ustni izpit 40  
[EOP]