FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Metode in orodja zagotavljanja kakovosti 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=14M057

Šifra učne enote    14M057 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM73 PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI 2 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 20
Ure - Seminarji 10
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 140

Nosilci
red. prof. dr. AČKO BOJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovno znanje iz meroslovja in kakovosti. 
Vsebina
Predavanja: • Seznanitev z metodami in orodji: QFD, FMEA, FTA, Poka-Yoke, DOE - Shainin, Taguchi, SPC, Šest sigma, 20 ključev, IMDS, MSA, Kaizen, Pareto analiza. • Vsebina metod in orodij. • Uporaba metod in orodij v praksi. • Praktični primeri uporabe metod in orodij. • Potrebni pogoji za vpeljavo in uporabo metod in orodij. • Zahteve standardov kakovosti (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, VDA 6.1, QS 9000, ISO TS 16949....) v zvezi z uporabo metod in orodij. • Integracija metod in orodij v sisteme upravljanja kakovosti. Laboratorijske vaje Laboratorijske vaje so namenjene praktičnemu spoznavanju uporabe metod zagotavljanja kakovosti na primerih iz industrijske prakse.  
Temeljni literatura in viri
• B. Ačko: Meroslovje in kakovost, univerzitetni učbenik, FS Maribor, 2011 • B. Ačko: Spletni zapiski predavanj • Šostar: Management kakovosti, učbenik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Maribor, 2000. • J. Marolt: Menedžment in tehnologija zagotavljanja kvalitete, Moderna organizacija, Kranj, 1994. • J. M. Juran: Juran’s quality control handbook, McGraw-Hill, New York, 1988. • D. Bissell: Statistical methods for SPC and TQM, Chapman & Hall, New York, 1994. 
Cilji
Cilj tega predmeta je podrobna predstavitev metod in orodij za zagotavljanje kakovosti proizvoda ali storitve, njihovi uporabi v praksi, ter pogojem za njihovo uporabo.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben: razumeti principe metod in orodij za zagotavljanje kakovosti proizvoda ali storitve, razumeti pomembnosti metod in orodij za zagotavljanje kakovosti v sodobnih sistemih upravljanja kakovosti, praktično uporabljati metode in orodja, poznati pogoje in vire za vpeljavo in uporabo metod.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor laboratorijskih vaj, pisno izražanje pri pisnem izpitu, ustno izražanje pri ustnem izpitu. Uporaba informacijske tehnologije: uporaba svetovnega spleta za iskanje ustreznih informacij. Reševanje problemov: praktična uporaba znanj za reševanje industrijskih problemov. Delov v skupini: skupinsko delo pri seminarju in laboratorijskih vajah.  
Metode poučevanja in učenja
predavanja, domače naloge, laboratorijske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
opravljene domače naloge 20  
opravljene laboratorijske vaje 30  
Pisni izpit 50  
Opombe
• opravljene domače naloge 20%, • opravljene laboratorijske vaje 30%, • pisni izpit 50%, Pisni izpit se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi kolokviji (2 kolokvija). Kriteriji za pozitivno oceno: Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]