FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Proizvodni sistemi 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=56M008

Šifra učne enote    56M008 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM14 GOSPODARSKO INŽENIRSTVO - SMER STROJNIŠTVO 1 Poletni

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 15
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. BUCHMEISTER BORUT
izr. prof. dr. LEBER MARJAN
red. prof. dr. PALČIČ IZTOK

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev. 
Vsebina
• Teorija proizvodnih sistemov: sestav, proizvodni procesi, upravljanje, primerjava tradicionalnih in modernih pristopov. • Analiza toka vrednosti. • Osnove metod napovedovanja. • Kapacitete in izkoriščenost. • JIT, Kanban in sinhroni proizvodni sistemi. • Teorija omejitev, mehanizem »boben-blažilec-niz«. • Storitve. • Lab. vaje: projekti (PERT), vodenje zalog, napovedovanje, Kanban, proizvodne strategije  
Temeljni literatura in viri
• T. Ljubič: Operativni management proizvodnje, Založba Moderna organizacija, Kranj, 2006. • L. J. Krajewski, L. P. Ritzman, M. K. Malhotra: Operations Management, 9th edition, Pearson Education, Upper Saddle River, 2010 • A. Polajnar, B. Buchmeister, M. Leber, K. Pandža, B. Kalpič, T. Rojs, N. Vujica-Herzog, I. Palčič, T. Fulder, P. Meža: Menedžment proizvodnih sistemov – sodobni pristopi, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2004. • M. E. Goldratt, J. Cox: Cilj, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 1997. • N. Slack, A. Brandon-Jones, R. Johnston: Operations Management, 7th edition, Prentice Hall, Harlow, 2014.  
Cilji
• Podati pregled najsodobnejših strategij in metodologij za načrtovanje, gradnjo in nadzor proizvodnih sistemov. • Podati ključna znanja teorije proizvodnih sistemov in sodobnih pristopov upravljanja. • Razumevanje vodenja ključnih podsistemov. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Poznavanje sodobnih pristopov za načrtovanje in izvedbo proizvodnih sistemov. Poznavanje tradicionalnih in modernih pristopov vodenja proizvodnih sistemov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Zmožnost sistematskega razumevanja proizvodnih sistemov in procesov, izkoriščanje prednosti novejših proizvodnih filozofij. Zmožnost načrtovanja in izvedbe naprednih sistemov.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, dialog, seminarsko delo v skupini, laboratorijske vaje, predstavitve študentov. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 25  
Seminarska naloga s predstavitvijo 25  
Pisni izpit 25  
Ustni izpit 25  
Opombe
• seminarska naloga (lab. vaje) 25%, • skupinska naloga s predstavitvijo 25%, • pisni izpit 25%, • ustni izpit 25%.  
[EOP]