FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Gradiva 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=45V004

Šifra učne enote    45V004 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV70 MEHATRONIKA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarske vaje 12
Ure - Laboratorijske vaje 25
Ure - Samostojno delo študenta 103

Nosilci
red. prof. dr. ANŽEL IVAN
red. prof. dr. ZUPANIČ FRANC

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
• Gradiva: delitev in osnovne lastnosti • Zgradba gradiv: Atomi in kemijske vezi, kristalna in amorfna zgradba, kristalne napake, mikrostruktura, vrste faz, enofazna mikrostruktura, večfazna mikrostruktura, vpliv mikrostrukture na lastnosti. Zgradba polimernih keramičnih in kompozitnih gradiv. • Difuzija v trdninah: stacionarna, nestacionarna difuzija, mehanizmi difuzije. • Termodinamika materialov: zakoni termodinamike, termodinamsko ravnotežje, funkcije stanja, fazna ravnotežja, fazni diagrami, strjevanje in fazne premene v trdnem. • Fazni diagram Fe-Fe3C: Toplotna obdelava, kaljenje, normalizacija, homogenizacijsko žarjenje, popuščanje, žarjenje za odpravo notranjih napetosti... • Tehnologije gradiv: Livarstvo, sintranje, preoblikovanje, tehnologije površin (CVD, PVD, Ionska implantacija, elektrokemijski postopki nanašanja tankih lasti, metalizacija polimerov, laserska obdelava površin), • Vpliv okolja na gradiva: obraba, korozija in korozijska zaščita. • Mehansko obnašanje materialov in mehanski preizkusi: elastična in plastična deformacija, natezni, tlačni, upogibni preizkus, udarni preizkus, merjenje trdote, utrujanje, lezenje, lom materiala. • Označevanje gradiv Vaje dajejo aplikativna znanja s področja karakterizacije gradiv.  
Temeljni literatura in viri
• F. Zupanič, I. Anžel: Gradiva, Fakulteta za strojništvo, UM, 2005. • D. R. Askeland: The science and engineering of materials, Stanley Thornes Ltd., Cheltenham 1998. • W. D.Callister: Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, New York 2000. • Krautov strojniški priročnik – 15. Slovenska izdaja, Littera picta, Ljubljana, 2011. • F. Zupanič, G. Lojen: Materiali I, Fakulteta za strojništvo, UM, 2010 • F. Zupanič, G. Lojen: Toplotna obdelava kovin, Fakulteta za strojništvo, UM, 2011  
Cilji
Cilj predmeta je seznaniti študente z zgradbo in lastnostmi osnovnih skupin gradiv, ki jih inženir strojništva uporablja v praksi. Študenti spoznajo: • osnovne procese, ki potekajo v tekočem in trdnem stanju, in ki omogočajo doseganje različnih mikrostruktur in lastnosti gradiv. • temeljne postopke izdelave, obdelave in predelave materialov. • različne mehanske preizkuse in znajo izbrati ustrezen preizkus za dan primer. • vpliv okolja na gradivo in osnove zaščite materialov pred vplivom okolja. strokovne izraze s področja vede o materialih.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• vstavi ustrezen strokovni izraz v poved ali tekst • razloži oznako nekega materiala • primerjaj različne natezne diagrame in opredeli trdnostne lastnosti in duktilnost • napovej, katera vrsta trdne raztopine bo nastala, če je tuj atom mnogo manjši od osnovnega atoma. • napovej mikrostrukturo in trdoto jekla, če ga kalimo v izbranem kalilnem sredstvu. • nariši fazni diagram, v katerem je možna utrditev z izločevalnim utrjanjem • izberi mehanski preskus, ki bo omogočil napoved obnašanja nekega gradiva v določenih razmerah • analiziraj binarni fazni diagram in izračunaj fazno ravnotežje pri določeni temperaturi in kemijski sestavi napovej, kaj se bo zgodilo z gradivom, ki bo izpostavljeno korodirnemu okolju in/ali obrabi  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Spretnosti komuniciranja: ustni zagovor, pisno izražanje pri pisnem izpitu. Reševanje problemov: analizira in modelira pojave v materialih na makro področju ob upoštevanju mehanizmov pojavov na mikro področju; zna ovrednotiti sodobne in nove materiale; je usposobljen izbrati material za določeno inženirsko aplikacijo.  
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja, • domače naloge, • elektronski testi • avditorne in laboratorijske vaje  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 15  
Pisni izpit 40  
Ustni izpit 45  
Opombe
• Ocena domačih nalog 15% • Pisni del izpita 40% • Ustni del izpita 45% Pisni del izpita se lahko nadomesti: ? s testom s teoretičnih vaj (20 %) in ? testi z laboratorijskih vaj (20 %) Ustni del izpita se lahko nadomesti: - z elektronskimi testi (5 %) - s pisnim testom s predavanj (40 %) Kriteriji za pozitivno oceno: 1) najmanj 26 % od 40 % na pisnem delu izpita (najmanj 12 % od 20 % na nadomestnem testu s teoretičnih vaj in najmanj 14 % od 20 % na testih z laboratorijskih vaj in pisnih izpitih) 2) najmanj 22,5 % od 45 % točk na ustnem izpitu (najmanj 28 % od možnih 40 % na pisnem testu s predavanj). 3) najmanj 7,5 % od 15 % pri domači nalogi  
[EOP]