FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 STROJNI ELEMENTI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=45V008

Šifra učne enote    45V008 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BV70 MEHATRONIKA 1 Poletni

ECTS točke 8

Ure - Predavanja 50
Ure - Seminarske vaje 40
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Računalniške vaje 2
Ure - Samostojno delo študenta 138

Nosilci
red. prof. dr. REN ZORAN
red. prof. dr. GLODEŽ SREČKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovna znanja iz vsebin predmetov 1. semestra 
Vsebina
Predavanja: Osnovne definicije in pojmi s področja strojnih elementov. Določevanje delovne obremenitve in posledičnih napetostnih stanj strojnih delov, trdnost inženirskih gradiv ter določevanje dopustnih napetosti in varnostnih faktorjev. Teoretične in praktične osnove, tehnične specifikacije, navodila za konstruiranje in trdnostni preračun nerazstavljivih spojev (zvarni, lotni, zlepni in kovični spoji), razstavljivih zvez (vijačne zveze, zveze gredi in pesta ter pomožni vezni elementi), elastičnih deformabilnih elementov (vzmeti) in podpornih elementov za prenos gibanja (osi in gredi, drsni in kotalni ležaji, tesnila ter gredne vezi in sklopke) ter elementov za prenos gibanja, to je torna (torna in jermenska gonila), verižna in zobniška gonila (valjasti, stožčasti in polžasti zobniki). Pomen pravilne montaže, eksploatacije in vzdrževanja obravnavanih strojnih elementov. Vaje: Vaje aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim računskim reševanjem problemov s področja konstruiranja strojnih elementov. Laboratorijske vaje: Laboratorijske vaje in seminar so namenjene praktičnemu spoznavanju in delu študentov z obravnavanimi strojnimi elementi. 
Temeljni literatura in viri
• Ren Z, Glodež S. Strojni elementi - I. del, Učbenik, 5. natis, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2011 • Ren Z, Glodež S. Strojni elementi : Uvod v gonila, torna, jermenska in verižna gonila, Učbenik, 4. natis, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2011 • Flašker J, Glodež S, Ren Z. Zobniška gonila. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2010 • Ren Z, Belšak A. Zbirka nalog iz strojnih elementov – I. del, Zbirka nalog, 3. natis, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2005 • Ren Z, Glodež S, Belšak A. Zbirka nalog iz strojnih elementov : Torna, jermenska in verižna gonila, Zbirka nalog, 3. natis, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2007 Dodatni viri: • ROLOFF/MATEK Maschinenelemente ; Normung, Berechnung, Gestaltung /Dieter Muhs et al. - 16., prenovljena izdaja. - Wiesbaden :Vieweg, 2003. • DECKER Maschinenelemente : Funktion, Gestaltung und Berechnung / prenovil Karlheinz Kabus. - 15., prenovljena izdaja. - München ; Wien : Hanser, cop. 2004. • Hamrock B J, Jacobson B O, Schmid S R. Fundamentals of Machine elements, McGraw-Hill, 1999.  
Cilji
Cilji: • osvojiti osnovno znanje s področja teorije, funkcionalne uporabe, oblikovanja in trdnostnega preračuna osnovnih strojnih elementov; Kompetence: • kombiniranje predhodno pridobljenih osnovnih znanj, spretnosti in veščin iz mehanike, matematike, fizike, materialov in tehnične dokumentacije za samostojno in kreativno reševanje osnovnih inženirskih problemov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• poznavanje osnovnih strojnih elementov; • razumevanje osnovnih principov oblikovanja in dimenzioniranja strojnih delov in sposobnost presoje njihove uporabnosti pri reševanju dejanskih inženirskih problemov; • sposobnost povezovanja različnih znanj in postopkov za učinkovito reševanje enostavnih inženirskih problemov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• kombinirana uporaba različnih osnovnih znanj za reševanje inženirskih problemov; • osnove oblikovanja in konstruiranja strojih delov  
Metode poučevanja in učenja
frontalna predavanja, reševanje domačih nalog, praktično delo pri avditornih in laboratorijskih vajah, izdelava projektne naloge. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Teoretični izpit 30  
Praktični izpit 30  
Ustni izpit 40  
Opombe
• sprotno pisno preverjanje teoretičnega znanja s 3 kolokviji po 5 min v obliki reševanja vprašalnikov s ponujenimi odgovori med semestrom ali enkratnim 15 min reševanjem vseh vprašalnikov na izpitnem roku 30%; • sprotno pisno preverjanja praktičnega znanja preračuna strojnih elementov z 2 računskima testoma po 45 min med semestrom ali z enim 90 min testom na izpitnem roku 30%; • zaključno ustno preverjanje pridobljenih kompetenc in predvidenih študijskih rezultatov s predstavitvijo in zagovorom praktične projektne naloge iz laboratorijskih vaj. 40% Študenti lahko pristopijo k zaključnemu preverjanju pridobljenih kompetenc in predvidenih študijskih rezultatov, ko pridobijo pozitivno ceno (najmanj 50% uspešnost) iz pisnega preverjanja teoretičnega znanja in preračuna strojnih elementov. Pridobljene kompetence in predvidene študijske rezultate lahko študenti izkažejo tudi z aktivnim sodelovanjem pri izvedbi predmeta.  
[EOP]