FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 ENERGIJA IN OKOLJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=81M006

Šifra učne enote    81M006 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BM50 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Terenske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ
red. prof. dr. SAMEC NIKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni. 
Vsebina
Postopki energijske pretvorbe. Neposredna energijska pretvorba. Posredna energijska pretvorba. Razdelitev energetskih virov. Neobnovljivi energetski viri. Obnovljivi energetski viri. Okoljski vplivi pridobivanja in distribucije goriv Lokalni in globalni okoljski vplivi izrabe energetskih virov Procesi v atmosferi Emisije v zrak Odpadne in hladilne vode Odpadki Degradacija okolja Postopki zmanjševanja okoljskih vplivov izrabe energetskih virov Ukrepi za zmanjševanje emisij CO2 Postopki regeneracije odpadne toplote Ukrepi zmanjševanja porabe sekundarnih surovin Reciklaža odpadnih vod in odpadkov Deponiranje ostankov 
Temeljni literatura in viri
A. Hribernik: Obnovljivi viri energije, učbenik, FS Maribor, 2010 A. Hribernik: Energija in okolje - neobnovljivi viri energije, FS Maribor, 2011 R.A. Ristinen, J.J., Kraushaar: Energy and Environment, Wiley and Sons, 2006 M. M. El-Wakil; Powerplant technology, McGraw-Hill, 2001 B. Sorensen: Renewable energy Academic Press, 2000  
Cilji
Namen predmeta je seznaniti študenta z viri energije, z možnostmi in načini njihove energijske pretvorbe in rabe ter vplivi na okolje.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Razumevanje osnov energijske pretvorbe v naravi in njenega izkoriščanja; poznavanje postopkov, naprav in opreme za sonaravno izrabo virov energije. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Poznavanje energetskih potencialov za sonaravno pridobivanje energije. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, domače naloge, avditorne vaje, laboratorijske vaje, terenske vaje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 10  
Ocena vaj 15  
Terenske vaje 10  
Seminar 10  
Pisni izpit 30  
Ustni izpit 25  
Opombe
• opravljene domače naloge 10%, • ocena iz vaj 15%, • opravljene terenske vaje 10%, • opravljen seminar 10% • pisni izpit 30%, • ustni izpit 25%. Praktični (pisni) del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi testi z vaj (1 ali 2 testa), teoretični del izpita pa se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi kolokviji (1 ali 2 kolokvija). Kriteriji za pozitivno oceno: Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]