FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Materiali za trajnostni razvoj 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=81M013

Šifra učne enote    81M013 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BM50 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 5
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 125

Nosilci
red. prof. dr. ANŽEL IVAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Brez posrebnih pogojev. 
Vsebina
Predavanja: Namen predmeta je osvojiti znanja s področja materialov za trajnostni razvoj proizvedenih s pomočjo obnovljivih virov in tehnologij. Vsebina predmeta zajema: Življenjski cikel materialov: Obremenitev okolja; Kapacitivnost okolja; Koncept 6R pri materialih in izdelkih (Reduce; Reuse; Recycle; Recover; Redesign; Remanufacture); LCA analiza različnih materialov (beton, jeklo, aluminij, PE, PMMA); Ekološko trajnostni atributi materialov: Materiali kot porabniki energije ; Notranja energija materialov – njen izvor in izraba pri ravnanju z odpadki; Kriteriji izbire materialov; Ekološki atributi materialov; Določitev EKO indikatorja; Izbira materialov ob upoštevanju trajnostnega razvoja Materiali in sistemi za trajnostni razvoj: Materiali za izrabo obnovljivih virov energije; Materiali za gorivne celice; Materiali za shranjevanje vodika; Fotovoltaični sistemi; Biokeramika; Bioplastika; Biološko razgradljivi materiali; Obnovljivi materiali; Recikliranje materialov. Tehnologije za izrabo odpadkov: Rafinacija in čiščenje odpadkov; Čiščenje površin z nizkotemperaturno plazmoin drugimi tehnikami; Obdelava odpadne keramike v koloidnih sistemih – vpliv surfaktantov, deflokulantov, koagulantov. Visoko temperaturni procesi; Toplotne obdelave; Ekstrakcijski procesi; Klasifikacija procesov in ugotavljanje primernosti izbire posameznega postopka. Laboratorijske vaje: - Laboratorijske vaje in seminarsko delo je namenjeno praktičnemu spoznavanju študentov z obnovljivimi viri, ki so uporabljeni za materiale za trajnostni razvoj, njihovi evalvaciji in karakterizaciji  
Temeljni literatura in viri
Priporočljivi / Recommended: M. Calkins: Materials for Sustainable Sites: A Complete Guide to the Evaluation, Selection, and Use of Sustainable Construction Materials Book Description, John Wiley & Sons, 2008, ISBN: 0470134550, EAN: 9780470134559 T. Strange, A. Bayley, Sustainable Development: Linking economy, society, environment, OECD, 2008, ISBN: 9789264047785 P. Fornasiero, M. Graziani,  Renewable Resources and Renewable Energy: A Global Challenge, Taylor and Francis Group, 2007, ISBN:  9780849396892, ISBN 10:  084939689 M. Narodoslawsky, Inseln der Nachhaltigkeit, Logbuch für ein neues Weltbild, NP Buchverlag, 2001, ISBN 3853261922   
Cilji
Prikazati pomembnost in uporabnost uporabe obnovljivih virov in tehnologij za izdelavo materialov za trajnostni razvoj. Podati osnovno teoretično znanje iz področja obnovljivih virov in tehnologij. Seznaniti se uporabo različnih analiznih metod za evalvacijo materialov. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Prikazati funkcionalnost obnovljivih virov in tehnologij. Seznaniti se z pravilno izbiro nativnih materialov, procesov in tehnologij. Seznaniti se z možnostmi karakterizacije lastnosti in uporabnosti materialov za trajnostni razvoj.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost predstavitve seminarja z modernimi računalniškimi orodji. reševanje povezanih problemov. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja. Seminar. Laboratorijske vaje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 50  
Pisni izpit 30  
Seminar 20  
Opombe
• ustni izpit 50% • pisni izpit 30% Pisni izpit; (pisni izpit se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi kolokviji (2 kolokvija)) • opravljen seminar 20% 
[EOP]