FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 EKOLOŠKA PROBLEMATIKA VOZIL IN MOTORJEV Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=81U027

Šifra učne enote    81U027 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BU50 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA 3 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 25
Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarji 12
Ure - Seminarji 12
Ure - Seminarske vaje 5
Ure - Seminarske vaje 5
Ure - Laboratorijske vaje 5
Ure - Laboratorijske vaje 5
Ure - Terenske vaje 5
Ure - Terenske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 128
Ure - Samostojno delo študenta 128

Nosilci
red. prof. dr. KEGL BREDA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih zahtev! 
Vsebina
• Proučevanje osnovnih dejavnikov in vzrokov za nastanek strupenih snovi in hrupa pri motorjih z notranjim zgorevanjem v motornih vozilih. • Ekološki predpisi in zahteve za vse vrste vozil na motorni pogon. Ekološki standardi in pogoji testiranja motorjev z notranjim zgorevanjem na stacionarnem in prehodnem delovnem režimu zlasti s stališča vrednotenja škodljivih emisij izpušnih plinov (NOx, CO, THC, delci, CO2) in hrupa. • Razvojni programi in sodobni ukrepi za zmanjševanje porabe goriva in emisije ter povečanje varnosti v prometu. Sodobni kontrolni sistemi motornih vozil. Naknadna obdelava izpušnih plinov – katalitični pretvorniki, filtri za delce, povratno vodenje izpušnih plinov,…. Zmanjšanje emisije CO2 kot osnovnega dejavnika globalnega termičnega onesnaževanja okolja. Novi alternativni viri energije za pogon vozil.  
Temeljni literatura in viri
• Obvezni / Compulsory: • Kegl B, Ekološka problematika vozil in motorjev, Učbenik, FS Maribor, 2009. • Kegl B, Osnove motorjev z notranjim zgorevanjem, Učbenik 2. natis, FS Maribor, 2008. • Priporočljivi / Recommended: • Heisler, H, Vehicle and engine technology, SAE International, 2006. • Pavletič, R, Motorji z notranjim zgorevanjem-procesi, FS Ljubljana, 2004. • Stone R, Introduction to Internal Combustion Engines, SAE, 1995. • Johnson J, Diesel emissions set, SAE, 2002. • Zhao F, Advanced development in ultra-clean gasoline powered engines, SAE 2004.  
Cilji
• Razumevanje vzrokov nastanka škodljivih emisij • Razumevanje standardov • Spoznavanje možnosti za zmanjševanje škodljivih emisij • Spodbuditi kreativno in inovativno delo študentov na področju zmanjševanja škodljivih emisij  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Študent na osnovi pridobljenega znanja • zna ovrednotiti posamezne sodobne izboljšave na motorjih z notranjim zgorevanjem in je sposoben generirati lastne zamisli in ideje • spozna načine in pristope za izboljšanje karakteristik motorjev • spozna osnove praktičnega testiranja v Laboratoriju za motorje z notranjim zgorevanjem  
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja v obliki aktivnega sodelovanja študentov • Praktično delo v Laboratoriju za motorje v cilju potrditve in dopolnitve vsebine predavanj • Izdelava seminarske naloge  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Teoretični izpit 50  
Teoretični izpit 50  
Izdelava seminarske naloge 50  
Izdelava seminarske naloge 50  
Opombe
• teoretični del izpita 50% • Izdelava seminarske naloge 50% Kriterij za pozitivno oceno: Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči pozitivno oceno.  
[EOP]