FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 SMOTRNA RABA ENERGIJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=81U030

Šifra učne enote    81U030 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BU50 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA 3 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 25
Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarji 15
Ure - Seminarji 15
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 115
Ure - Samostojno delo študenta 115

Nosilci
izr. prof. dr. MARN JURE

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Znanje iz področij: termodinamika, mehanika tekočin, prenos toplote 
Vsebina
Uvod Vrste energije in namen uporabe Alternativni viri energije (pasivni sistemi za ogrevanje prostorov, aktivni sistemi za ogrevanje prostorov) Sočasna proizvodnja toplotne in električne energije Smotrno in varčno ravnanje z energijo – toplotna integracija Pravilna gradnja in toplotna zaščita Ekonomska debelina izolacije Varčevanje z energijo (gospodinjski aparati, vrste prometa) Energija in ekologija Energija in prihodnost Energetski pregled podjetja  
Temeljni literatura in viri
• Rana, SVS, Eneregy, Ecology and Environment, I.K. International Publishing House, 2008 • Marn J., Smotrna raba energije, zapiski predavanj. • Marn, J., Zgaga F., Toplotne napeljave in izolacije, v pripravi. • Marn J., Bašić, S., Vzdrževanje prenosnikov toplote, 2003, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru. • Medved, S., Novak, P., Varstvo okolja in obnovljivi viri energije, Univerza v Ljubljani, 2000. • Metodologija izvedbe energetskega pregleda, AURE, 2001. • Bajsić, Selan, Kandus, Priročnik za izvajalce energetskih pregledov, Evropska komisija, DG I, AURE, 2003. Capehart, B.L., Turner, W.C., Kennedy, W.J., Guide to energy management, Lilburn, GA : Fairmont Press, New York : M. Dekker, 2003.  
Cilji
• Energija je draga in dragocena, vsled česar je potrebno skrbno paziti na njeno porabo. Študent spozna razliko med osnovno oskrbo z energijo in njenim varčevanjem in alternativnimi viri energije, njihovimi oblikami in najsmotrnejšimi oblikami uporabe. Poleg tega študent izdela energetski pregled podjetja, kar mu omogoča tako stik s podjetjem kot korist za podjetje. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Kaj je to energija? Kateri so viri energije? Katere energije so temeljne? Katere energije so alternativne? Kaj je to energetski pregled podjetja? Katere spremembe v energetski porabi so nujne? 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Sposobnost prenosa teoretičnih spoznanj v manj teoretično okolje in njihova uporaba za določitev primernih energetskih virov in njihove uporabe. 
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja, avditorne vaje, seminarska naloga, laboratorijske vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Izpit 50  
Izpit 50  
Seminarska naloga 50  
Seminarska naloga 50  
Opombe
• Izpitna naloga 50% • seminarska naloga 50%  
[EOP]