FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 KEMIJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=7339

Šifra učne enote    7339 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B002 AGRONOMIJA - OKRASNE RASTLINE, ZELENJAVA IN POLJŠČINE 1 Zimski
1 B004 EKOLOŠKO KMETIJSTVO 1 Zimski
1 B005 VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO IN SADJARSTVO 1 Zimski
1 B006 ŽIVINOREJA 1 Zimski
1 B107 AGRARNA EKONOMIKA IN RAZVOJ PODEŽELJA 1 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarske vaje 4
Ure - Laboratorijske vaje 26
Ure - Samostojno delo študenta 55

Nosilci
izr. prof. dr. KRISTL JANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Vsebina
- koncept mola in kemijsko računanje - zgradba atomov in molekul (orbitale, elektronska konfiguracija) - kemijska vez (ionska, kovalentna) - redoks reakcije - kemijsko ravnotežje - protolitska ravnotežja v vodnih raztopinah elektrolitov (kisline, baze, soli, pufri, kislinsko-bazne titracije)- difuzija in osmoza - kompleksne spojine (kelati in njihova uporaba v kmetijstvu) - vodik, kisik, voda - lastnosti in kemijske reakcije nekaterih v kmetijstvu pomembnih kemijskih elementov (kalij, kalcij, magnezij, dušik, fosfor in žveplo) - zgradba in lastnosti organskih spojin; ogljikovodiki, alkoholi, , karbonilne spojine, organske kisline, lipidi in ogljikovi hidrati.  
Temeljni literatura in viri
• M.Slekovec: Splošna in anorganska kemija / M. Slekovec: General and inorganic Chemistry, UM Fakulteta za kmetijstvo, Maribor 1998. • D. Amić: Organska kemija za studente agronomske struke, Školska knjiga Zagreb 2008 • M. Slekovec: Vaje iz kemije in agrokemije / M. Slekovec: Practice in Chemistry and Agrochemistry, UM Fakulteta za kmetijstvo, Maribor 2004  
Cilji
Razumevanje zgradbe atomov in molekul, protolitskih ravnotežij v vodnih raztopinah elektrolitov, poteka kemijskih reakcij in osnov kemijskega računanja. Podane bodo kemijske lastnosti nekaterih kemijskih elementov in nekaterih skupin organskih spojin.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Razumevanje zgradbe atomov in molekul, poteka reverzibilnih kemijskih reakcij in principov kemijskega računanja. Poznavanje kemijskih lastnosti nekaterih kemijskih elementov in skupin organskih spojin.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Razumevanje zgradbe snovi, poteka kemijskih reakcij principov in lastnosti v kmetijstvu pomembnih kemijskih elementov in ogranskih spojin. Razvijanje logičnega razmišljanja in sklepanja. Seznanitev z delom v kemijskem laboratoriju. Ročne spretnosti, delo z laboratorijsko steklovino in opremo.  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in vaje v laboratoriju.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Kolokvij 20  
Pisni izpit 80  
Opombe
Izpit je opravljen, če so pozitivno opravljene naslednje obveznosti: - laboratorijske vaje (dnevnik, kolokvij) 20 % - pisni izpit, ki se lahko nadomesti s tremi delnimi testi 80 % Obveznosti študentov:(pisni, ustni izpit, naloge, projekti) - prisotnost in aktivno sodelovanje na vajah, pisanje poročil - pisni kolokvij-laboratorijske vaje in kemijsko računanje - pisni izpit in po potrebi tudi ustni izpit Pogoj za pristop k izpitu so opravljene laboratorijske vaje in kolokvij ( laboratorijske vaje in kemijsko računanje).  
[EOP]