FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 ŽIVINOREJA IN OKOLJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7364

Šifra učne enote    7364 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 25
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Terenske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 35

Nosilci
red. prof. dr. ŠKORJANC DEJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Študent ima ustrezno predznanje iz angleškega jezika.  
Vsebina
• Pri predmetu se študenti seznanijo z različnimi emisijami toplogrednih plinov, ki nastajajo v živinoreji in imajo vpliv na okolje. • Pregled stanja v razvitih državah. • Seznanitev z različnimi normativi in predpisi na tem področju. • Študent se seznani s pripravo raziskave in možnosti uporabe različnih metod pri ocenjevanju onesnaževanja okolja iz živinorejskih obratov. Pridobljeno znanje uporabi pri izvedbi monitoringa emisij toplogrednih plinov iz živinorejskih objektov ob upoštevanju predpisanih normativov. • Študentom s pomočjo lastnega raziskovalnega dela zna sprejemati odločitve in ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz živinorejskih objektov.  
Temeljni literatura in viri
van der Peet-Schwering, C. M. C., Aarnink, A. J. A., Rom, H. B., & Dourmad, J. Y. (1999). Ammonia emissions from pig houses in The Netherlands, Denmark and France. Livestock Production Science, 58, 265-269. Ogink, N.W.M., Hahne, J. (2011). Removal of dust fractions by air scrubbers in livestock operations. Report of Wageningen UR,-Federal Agricultural Research, 122, 65. Guidance document for preventing and abating ammonia emissions from agricultural sources. (2010). WGSR-49,109. Pollution and organic aspects of animal production. (2009). Drukarnia Uni-Druk, 194. Risse, L. M. (1996). Pollution prevention in agricultural livestock production. Biological and Agricultural Engineering Department, 65. Literatura se bo ustrezno spreminjala in dopolnjevala.  
Cilji in kompetence
Cilj tega predmeta je, da študent zna pravilno uporabljati podatke raziskav, pozna možnosti uporabe različnih metod pri ocenjevanju onesnaževanja okolja iz živinorejskih obratov in zna sprejemati ustrezne ukrepe in odločitve.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent bo pridobil sledeča znanja: - pozna vplive emisij iz živinoreje na okolje - je seznanjen s normativi na področju emisij v živinoreji - se spozna na pravilno rabo različnih metod spremljanja emisij - sestavi raziskavo na področju spremljanja emisij iz živinoreje - pravilna raba podatkov monitoringa - priprava ustreznih ukrepov in odločitev  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, vaje, PBL  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Seminarska naloga 30  
Opombe
Ocenjevanje obsega: Kolokvij iz vaj 30 % Ustni izpit 70 % Ustni izpit 70 %  
[EOP]