FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 KAKOVOST ŽIVALSKIH PRODUKTOV 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=7365

Šifra učne enote    7365 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B006 ŽIVINOREJA 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Terenske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 80

Nosilci
izr. prof. dr. PREVOLNIK POVŠE MAJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Opravljen izpit iz Kemije in Reje domačih živali I. 
Vsebina
- Definicije različnih živalskih proizvodov - Veriga prireje in predelave živalskih proizvodov (poudarek meso, mleko) - Kemijska sestava živalskih proizvodov in pomen za kakovost proizvodov - Definicija kakovosti živalskih proizvodov - Različni vidiki kakovosti in njihov pomen (prehranska vrednost, tehnološka kakovost, senzorična kakovost, varnost, neoporečnost, itd.) - Načini predelave živalskih proizvodov in vrste proizvodov - Vplivi na kakovost živalskih proizvodov in procese predelave - Tržni redi za kmetijske proizvode - Zakonske podlage povezane s kakovostjo proizvodov živalskega porekla - Politika kakovosti v EU – posebni kmetijski proizvodi, blagovne znamke - Posebnost: spolni vonj mesa merjascev  
Temeljni literatura in viri
• Warriss P.D. Meat science, 2nd edition, An introductory text. CAB International, 2010 • Fuquay J. Encyclopedia of Dairy sciences, 2nd Edition, Elsevier Academic Press, London, UK, 2011 • Šegula, Blaž, Škrlep, Martin, Prevolnik, Maja, Čandek-Potokar, Marjeta. Ocenjevanje klavnih trupov in kakovosti mesa prašičev. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6505-47-5. [COBISS.SI-ID 251876096] • Škrlep, Martin, Čandek-Potokar, Marjeta, Šegula, Blaž, Žabjek, Andreja, Horvat, Anja, Batorek, Nina, Prevolnik, Maja, Repič, Milan, Janžekovič, Marjan. Merjenje lastnosti kakovosti mesa pri govedu. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2013. 20 str., ilustr [COBISS.SI-ID 4083816] • Zakonodaja EU, ki ureja tržne rede • Zakonodaja EU, ki ureja geografska, tradicionalna poimenovanja proizvodov • Prevolnik Povše, Maja, Tomažin, Urška, Čandek-Potokar, Marjeta. 2015. Pitanje prašičev na večjo težo in predelava mesa v izdelke posebne kakovosti, (Prikazi in informacije, 285). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2015. 190 str. ISBN 978-961-6505-78-9  
Cilji in kompetence
Potrošnik postavlja zahteve po kakovosti živalskih proizvodov, katerim se mora biti sodobna industrija mesa sposobna prilagoditi. Študent mora zato spoznati različne načine prireje in predelave različnih živalskih proizvodov, različne vidike kakovosti s stališča živilsko-predelovalne industrije mesa kot zahtev potrošnikov ter pomen različnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost živalskih proizvodov. Študent mora biti ob zaključku sposoben celovite presoje oziroma razumevanja procesov v surovini (mleko, meso), vpliva različnih dejavnikov nanje ter na procese predelave in kakovost živil živalskega izvora. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent pridobi potrebna znanja o vidikih in pomenu kakovosti in varnosti živalskih proizvodov v celotni verigi prireje in predelave v povezavi z komercialnimi, marketinškimi in drugimi socio-ekonomskimi vidiki agroživilskega sektorja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Predmet študentu omogoča razumeti pomen zagotavljanja kakovosti in varnosti živila v verigi prireje in pridelave za trženje in trajnostni razvoj panoge. 
Metode poučevanja in učenja
- Predavanja, vaje s ustnimi predstavitvami, uporaba modernih orodij za predstavitev. - Vaje v laboratoriju za (analitika in predstavitev metod za določanje kemijske sestave in kakovosti živalskih proizvodov). - Terenske vaje in/ali samostojno delo (seminarske naloge)  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 70  
Seminarska naloga 30  
Opombe
Seminarska naloga 30 % Pisni izpit 70 %  
[EOP]