FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 AGROKEMIJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=7366

Šifra učne enote    7366 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 1 Zimski

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 45
Ure - Laboratorijske vaje 35
Ure - Samostojno delo študenta 95

Nosilci
izr. prof. dr. KRISTL JANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
- Fizikalne in kemijske lastnosti snovi, elementi, atomi, spojine, molekule, zmesi in čiste spojine - Nomenklatura anorganskih in organskih spojin povezanih s kmetijstvom - Zgradba atomov, izotopi - Kemijske vezi - Zgradba in polarnost molekul - Osnove kemijskega računanja - Redoks reakcije - Kemijsko ravnotežje - Kisline in baze: definicija, relativna jakost, močne in šibke kisline in baze - Ionizacija vode in pH - Puferske raztopine - Topnost - Difuzija in osmoza - Koordinacijske spojine in kelati - Voda: kemijske in fizikalne lastnosti, pomen, izvor, kvaliteta, suspenzije in koloidi, emulzije - Minerali: mikro- in makro hranila - Prehodni elementi, ki imajo pomembno vlogo v bioloških sistemih (Fe, Mn, Co, Mo) - Ogljikovodiki - Alkoholi in polifenoli - Etri - Aldehidi in ketoni - Karboksilne kisline in estri - Ogljikovi hidrati - Proteini - Lipidi - Heterociklične spojine v naravi (vodotopni vitamini, alkaloidi) - Pigmenti - Encimi: klasifikacija, specifičnost in dejavniki, ki vplivajo na aktivnost encimov 
Temeljni literatura in viri
• M. Slekovec: Splošna in anorganska kemija/M. Slekovec: General and inorganic Chemistry, UM Fakulteta za kmetijstvo, Maribor 1998. • D. Amić: Organska kemija za studente agronomske struke, Školska knjiga, Zagreb 2008 • J. Fisher, J.R.P. Arnold: Chemistry for Biologists, School of Biochemistry and Molecular Biology, University of Leeds, UK 2000 • R. Boyer: Temelji biokemije / R. Boyer: Concepts in Biochemistry, John Wiley & Sons, Inc. 2002, V prevodu izdala Študentska založba Ljubljana 2005 • P.W. Atkins: Kemija-zakonitosti in uporaba/ P.W. Atkins: Chemistry-Principles and Applications, TZS d.d., Ljubljana 1998 • H. Pine: Organska kemija/ H. Pine: Organic chemistry, Školska knjiga, Zagreb 1994 • M. Slekovec: Vaje iz kemije in agrokemije/ M. Slekovec: Practice in Chemistry and Agrochemistry, UM Fakulteta za kmetijstvo, Maribor 2004.  
Cilji
Spoznavanje zgradbe atomov in molekul, kemijsko ravnotežje, protolitska ravnotežja v vodnih raztopinah elektrolitov, puferne raztopine, redoks reakcije in nastanek kompleksnih spojin. Poznavanje različnih skupin organskih spojin (lastnosti in reakcije). Poznavanje terminologije, klasifikacije encimov in dejavnikov, ki vplivajo na njihovo aktivnost.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje zgradbe atomov in molekul ter principov poteka kemijskih reakcij. Razumevanje protolitskih ravnotežij v vodnih raztopinah, poznavanje lastnosti kompleksnih spojin. Razumevanje principov kemijskega računanja. Poznavanje lastnosti nekaterih skupin organskih spojin. Razumevanje poimenovanja, delovanja in pomena encimov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Razumevanje zgradbe snovi in principov poteka kemijskih reakcij, lastnosti nekaterih skupin organskih spojin, delovanja encimov. - Razvijanje logičnega razmišljanja. - Seznanitev z laboratorijskim delom. - Ročne spretnosti, delo z laboratorijsko steklovino in opremo.  
Metode poučevanja in učenja
- Predavanja in laboratorijske vaje  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 80  
Laboratorijske vaje 20  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Izpit je opravljen, če so pozitivno opravljene naslednje obveznosti: - laboratorijske vaje (dnevnik, kolokvij) 20 % - pisni izpit, ki se lahko nadomesti s tremi delnimi testi. 80 % Obveznosti študentov: (pisni, ustni izpit, naloge, projekti) - prisotnost in aktivno sodelovanje na vajah, pisanje poročil - pisni kolokvij-laboratorijske vaje in kemijsko računanje - pisni izpit in po potrebi tudi ustni izpit Pogoj za pristop k izpitu so opravljene laboratorijske vaje in kolokvij (laboratorijske vaje in kemijsko računanje).  
[EOP]