FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 TLA IN OKOLJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=7367

Šifra učne enote    7367 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarske vaje 4
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Terenske vaje 6
Ure - Samostojno delo študenta 80

Nosilci
doc. dr. MURŠEC MATEJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovna znanja iz kemije.  
Vsebina
Namen predmeta je pridobiti osnovna znanja s področja tal, predvsem z vidika kmetijske pridelave, varovanja okolja in trajnostnega upravljanja kopenskih ekosistemov. V okviru predavanj se slušatelji spoznajo z naslednjimi vsebinami: UVOD - Uvod v Pedologijo kot naravoslovno kmetijsko-okoljsko vedo; - tla kot naravno telo; tridimenzionalna zgradba tal; LASTNOSTI TAL - osnovna zgradba Zemlje, osnove mineralogije in poznavanje kamnin za potrebe razumevanja preperevanja, globalnega in lokalnega kroženja snovi ter pedogeneze; - tla kot trifazni sistem; - sestava mineralnega dela tal; - sestava organska dela tal; organska snov (sestava, tvorba, akumulacija in razgradnja OS, vrste in lastnosti humusa); - organizmi v tleh; osnovno o fauni in flori tal; - fizikalne in morfološke lastnosti tal (tekstura, struktura, konzistenca, poroznost, gostote, barva,…); - kemijske lastnosti tal (kislost, slanost, prevodnost, talna raztopina…); - voda v tleh (vezava, lastnosti, gibanje, povezave s sušnostjo, PK, TV, RDV); - zrak v tleh v tleh (sestava zraka v tleh, redoks procesi, izmenjava plinov); OKOLJSKE FUNKCIJE IN PROCESI V TLEH - kroženje snovi in energije; - sorpcija in ionska izmenjava; - tla kot ponor ogljika in kroženje C; - fiksacija dušika; - nevtralizacija, fiksacija, razgradnja onesnažil, puferne in filtrne sposobnosti; RODOVITNOST IN PRODUKCIJA BIOMASE - rodovitnost in osnove gnojenja; Liebigov zakon; - makro in mikrohranila v tleh; njihova dostopnost; gnojila in gnojenje, - kroženje hranil v sistemu tla – rastlina; GROŽNJE TLEM IN OKOLJU - erozija, zbijanje, zaslanjanje, izguba OS,… - onesnaževanje tal (viri in vrste, bistvena organska onesnažila in anorganska onesnažila v povezavi z varno hrano; - tla kot ponor in vir onesnaženja; PEDOGENEZA INKLASIFIKACIJA - nastanek in razvoj tal (pedogenetski dejavniki in procesi); - osnove klasifikacije tal (vrste in opis talnih horizontov in talnih tipov); PODATKI O TLEH, VREDNOTENJE, INTERPRETACIJA - okoljska in kmetijska kakovost tal; - raziskave in informatika tal sistem (vrste raziskav, viri podatkov tal); - interpretacija podatkov tal za namene kmetijske pridelave in določitve kakovosti tal. V okviru vaj se slušatelji seznanijo z: - Poznavanje kamnin z osnovnimi lastnostmi, ki so pomembne za pedogenezo; - Terensko seznanjanje z zgradbo profila in osnovnimi lastnostmi horizontov; - Analitske metode v pedologiji (pregled- osnove); - Pridobivanje in interpretacija podatkov tal.  
Temeljni literatura in viri
Primarna literatura / Primary sources: Gardiner, D.T., Miller, R.W., Miller, R.W., 2004. Soils in our environment. Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. Eash, N.S., Green, C.J., Razvi, A., Bennett, W.F., 2008. Soil science simplified. Blackwell Pub., Ames, Iowa. Lal, R., Stewart, B.A., 2010. Food security and soil quality. CRC Press, Boca Raton, FL. Cardon, Z., 2007. The rhizosphere - an ecological perspective. Acad. Press, Amsterdam [u.a. Mršić, N., 1997. Živali naših tal. Tehniška založba, Ljubljana. Stritar, A., 1991. Pedologija (kompendij). Bootehniška fakulteta, Agronomski oddelek, Ljubljana. Sušin, J., 1983. Gradivo za Pedološki slovar, Kmetijski tehniški slovar. Nauk o tleh. Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, Ljubljana. Vrščaj, B., Prus, T., Lobnik, F. 2005. Soil information and soil data use in Slovenia. Soil resources of Europe, (European Soil Bureau Research Report, No. 9, EUR 20559 EN). 2nd ed. Luxembourg: Office for Offical Publications of the European Communities, 2005, str. 331-344, ilustr. Mihelič, R., Čop, J., Jakše, M., Štampar, F., Majer, D., Tojnko, S., Vršič, S., 2010. Smernice za strokovno utemljeno gnojenje. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana. Študijski pripomočki zapredmet Pedologija/ Lectures in electronic form /handouts (posodobljeno vsako študijsko let dostopno ob predpredavanji / yearly updated available before lectures) Vrščaj., B. Predavanja Pedologija; elektronski izročki v pdf obliki / Lecture handouts in pdf form: Pogoji; Uvod Pedologija; Tla 3faznisistem. 1-Trda, tekoca, plinska faza; Mineralni del tal; 1-Zemlja, tektonika, minerali, 2-Kamnine & maticna podlaga, 3-Preperevanje & produkti, 4-Minerali glin, sorpcija, Organski del tal: 1-Organska snov 2-Organizmi tal; Fizika tal: 1-Tekstura, struktura, konzistenca, 2-Poroznost, gostota; 3-Zrak in voda v tleh; 4-Barva, novotvorbe; Kemija tal: 1-Hranila, krozenje; Geneza in klasifikacija: 1-Pedogenetski dejavniki, 2-Horizonti, 3-Profil, klasifikacija; Kakovost & funkcije tal. 1-Kakovost tal; Informatika tal. 1-TIS, 2-Pridobivanje in vrednotenje podatkov tal; Groznje degradacije, varstvo tal.  
Cilji
Predmet tla in okolje je temeljni predmet vseh kmetijskih, gozdarskih in okoljskih ved kopenskih ekosistemov. Posreduje osnovna znanja o tleh kot temeljnega dela okolja, ki so nič manj in nič več kot osnovni pogoj za življenje kopenskih ekosistemov. Osnovno poznavanje nastanka, zgradbe tal in procesov v tleh tal je potrebno za uspešno in trajnostno pridelavo biomase (hrana, surovine, obnovljiva energija). Znanja o globalnem in lokalnem kroženju snovi ter procesov v tleh so potrebna tudi za razumevanje možnosti, nevarnosti in omejitev procesov pridelave biomase v agroekosistemih, lokalnem in celotnem globalnem okolju. Študent bo pridobil tudi ustrezna znanja s področja v vlogi in okoljskih funkcijah tal ter ekologiji, da bi lahko uspešno usmerjal pridelavo biomase v smeri kakovostne hrane ob hkratnem varovanju okolja. Zato pomemben del vsebin obravnava procese v tleh in okoljske funkcije tal, ki jih tla izvajajo in s tem zagotavljajo delovanje in življenje kopenskih ekosistemov. Pridobljena znanja mu omogočajo strokovno, argumentirano in uravnoteženo diskusijo v razmerah v javnosti nemalokrat izkrivljenega prikazovanja vloge in posledic pridelave hrane/biomase/energije v okolju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Študent bo poznal fizikalne, kemijske in biotske lastnosti tal in njihove pridelovalne sposobnosti; vplive kmetijske rabe tal na okolje; posledice neustreznih ukrepov in tehnologij;smernice trajnostne rabe tal; ukrepe varovanja tal; vlogo kmetijstva v prostoru in njegovo več namenskost. Predmet je multidisciplinaren. Pridobljena znanja dajejo širši pogled na delovanje ekosistemov, kmetijstvo in okolje ter prestavljajo dragocena znanja, ki so uporabna tako v kmetijstvu kot drugih sorodnih in okoljskih področjih.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi: Sposobnost samostojnih in celovitejših odločitev. Obvladovanje orodij pridobivanje in interpretacijo informacij o tleh  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja temeljijo na elektronskih predstavitvah, ki so bogato ilustrirana. V predavanja je vključen terenski del, ki preko praktičnega ogleda omogoči študentu povezati in razumeti teoretske vsebine. Seminarji zahtevajo individualno poglabljanje ožje tematiko in krepijo sposobnosti podajanja in predstavitev dognanj. Prikazani bodo primeri in rezultati projektov;  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 50  
Seminarska naloga s predstavitvijo 20  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 10  
Opravljene vaje 20  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): - pisni izpit (po potrebi dodatni ustni zagovor) 50 % - vaje, praktično in terensko delo 20 % - seminar z javnim zagovorom 20 % - aktivno sodelovanje in vprašanja 10 % Materialni pogoji za izvedbo predmeta : - zbirka kamnin in mineralov; - terenska oprema za pedološke raziskave; - pedološki laboratorij za fiziko, kemijo in ekologijo tal. Obveznosti študentov: - oddan in pozitivno ocenjen seminar z javno predstavitvijo - laboratorijske in terenske vaje - ustni kolokvij iz prepoznavanja kamnin in pisni kolokvij iz - predavanja - pisni izpit (po potrebi tudi ustni) - sodelovanje v projektih (neobvezna a zaželena možnost)  
[EOP]