FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 KEMIJA KMETIJSKEGA OKOLJA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=7370

Šifra učne enote    7370 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 2 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarske vaje 2
Ure - Laboratorijske vaje 4
Ure - Terenske vaje 4
Ure - Samostojno delo študenta 40

Nosilci
doc. dr. BUKOVAC VESNA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Osnovna znanja iz kemije  
Vsebina
Celosten pogled na kemijo atmosfere, hidrosfere in kopnega okolja izzvan z diskusijo - Obremenitve okolja, ki so posledica kmetijske proizvodnje in njihovo sledenje - Posledice povišanega vnosa hranil v agroekosisteme, uravnoteženo kroženje hranil - Onesnaževanje tal (viri in tipi onesnaževanja, organska (pesticidi..) in anorganska onesnaževala (težke kovine) - Ukrepi za varovanje kvalitete zraka, tal, površinskih voda in podtalnice - Recikliranje kmetijskih odpadkov - Varovanje okolja v kmetijstvu: zaščita in sanacija onesnaženih tal, čiščenje onesnaženih tal, ekoremediacije, rastlinske čistilne naprave, mokrišča, varovanje voda, ohranjanje biološke pestrosti, obnovljivi viri energije - Trajnostna kemija kmetijskega okolja Razmišljanja o družbenih vprašanjih in okolju vplivi, obremenitve, družbena odgovornost, tveganje, okoljska etika, človeška ekologija Študije prehrambenih sistemov - lokalna samooskrba s hrano in njen pomen Naravni zakoni, ki vladajo geo-, bio- in socialnim sistemom Bioenergija K lažjemu razumevanju problematike bodo služili konkretni primeri onesnaženja okolja v Sloveniji ter drugod po svetu.  
Temeljni literatura in viri
Gary W. vanLoon and Duffy S.J. (2011) Environmental chemistry. Oxford university press, New York. National research council of zhe national academies (2010) Toward sustainable agricultural systems in the 21st century, The national academies press, Washington d.c. Jorge G. Ibanez, Hernandez-Esparza M., Doria-Serrano C., Fregoso-Infante A., Singh M.M.(2008) Environmental Chemistry: Microscale Laboratory Experiments. Springer , New York.  
Cilji
Namen predmeta je slušatelje izobraziti in usposobiti za povezovanje različnih znanj s ciljem prepoznavanja in analize okoljskih problemov ter vrednotenja možnosti za njihovo reševanje. Študenta se seznani s pristopi celovitega varstva kmetijskega okolja.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Slušatelj bo poznal vplive kmetijstva na okolje, ukrepe varovanja okolja ter ohranjanja večfunkcionalnosti kmetijskega prostora.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost kritičnega razmišljanja. Pripravljenost hitrega prilagajanja situacijam. Sposobnost samostojnih odločitev.  
Metode poučevanja in učenja
Celosten pristop k poučevanju obravnavane teme. Uporaba moderatorskega orodja »Odprt prostor«. Stalna diskusija med študenti in predavateljem.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 50  
Ocena narejenega primera 50  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) vaje s predstavitvijo študije primera iz prakse 50 % ustni izpit 50 %  
[EOP]