FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 PRILAGAJANJE KMETIJSTVA PODNEBNIM SPREMEMBAM 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=7372

Šifra učne enote    7372 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B111 AGRIKULTURA IN OKOLJE 2 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 15
Ure - Seminarji 10
Ure - Seminarske vaje 8
Ure - Terenske vaje 2
Ure - Samostojno delo študenta 40

Nosilci
red. prof. dr. KRAMBERGER BRANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev. 
Vsebina
• Vzroki za klimatske spremembe. • Projekcije klimatskih sprememb za bližnjo in daljno prihodnost. • Vplivi klimatskih sprememb na kmetijstvo v Sloveniji v svetu. • Suša v kmetijstvu v Sloveniji. • Prilagoditvene in ublažitvene strategije na podnebne spremembe za področje kmetijstva v Sloveniji in v svetu. • Adaptivne tehnologije za zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb v primarni kmetijski pridelavi.  
Temeljni literatura in viri
Wreford, A., Moran, D., Adger, N., 2010. Climate change in agriculture. Impacts, adaption and mitigation. OECD, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/climate-change-and-agriculture/introduction_9789264086876-4-en Kajfež-Bogataj, L,. 2015. Prilagajanje na podnebne spremembe. AGROMETEOROLOŠKI SEMINAR “Agrometeorologi pomagamo pri pridelavi zelenjave” 3. december 2015 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. file:///C:/Users/Dekanat/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ EHPOJKBW/Lomb_8_2_15.pdf Wollenberg, E., Tapio-Bistrom, M_L., Grieg_Gran, M., Nihart, A. 2011. Climate change mitigation and agriculture. Routledge, Taylor & Francis Group. Kajfež-Bogataj, L., Zavšek Urbančič, M., Berložnik, B., Sušnik, A., Stražar, S., Cegnar, T., Gregorič, G., Roškar, J., Majer, D., Verbič, J., Kramberger, B., Jurc, M., Šestan, S., Erjavec, E., Erjavec, J.. 2008. Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. Ljubljana: [Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano] Čergan, Z., Doničar, P., Knapič, M., Poje, T., Sušin, J.,Škerlavaj, V.,Ugrinović, K.,Verbič, J., Verbič, J., Zemljič, A., Kapun, S., Hardi, Z., 2008. Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo : poljedelstvo, travništvo, zelenjadarstvo in hmeljarstvo. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. http://www.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Publikacije/drugo/Tehnoloska_priporocila_za_zmanjsanje _obcutljivosti_na_suso.pdf Zapiski predavanj  
Cilji in kompetence
Cilji predmeta so študente seznaniti s/z: • Vzroki pojava podnebnih sprememb. • Pojavljanjem podnebnih sprememb v Sloveniji in v svetu. • Pojavljanjem in posledicami nenadnih ekstremnih vremenskih dogodkov in suše v kmetijstvu v Sloveniji. • Strategijami prilagajanja kmetijstva v Sloveniji in v svetu. • Tehnologijami prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po uspešno opravljenem izpitu naj bi študentje bili zmožni: • Razumeti in poznavati vzroke za pojavljanje podnebnih sprememb. • Poznati nevarnosti ekstremnih vremenski dogodkov in suše v kmetijstvu v Sloveniji. • Poznati in razumeti različnosti strategij prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam v svetu. • Kreirati tehnologije kmetijske pridelave, prilagojene nevarnostim pojavljanja ekstremnim vremenskih razmer.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, seminarji in vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga s predstavitvijo 100  
Opombe
Predstavitev lastne seminarske naloge 100 % 
[EOP]