FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 DOBRO POČUTJE DOMAČIH ŽIVALI 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=8137

Šifra učne enote    8137 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 1 Zimski

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Terenske vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 30

Nosilci
red. prof. dr. ŠKORJANC DEJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pridobljena znanja in uspešno opravljene obveznosti s področij Etologija, Reja domačih živali I in II, Govedoreja, Prašičereja in Perutninarstvo.  
Vsebina
Uvod: - Etika in pravice živali - Razumevanje dobrega počutja živali Problemi: - Okolje - Lakota in žeja - Bolečina - Strah in druge negativne emocije - Omejevanje narave obnašanja Ocena: - Zdravje in bolezni - Obnašanje - Fiziologija - Praktične strategije za dosego in izboljšanje dobrega počutja Rešitve: - Fizični pogoji - Socialni pogoji - Kontakt s človekom - Genetika – selekcija  
Temeljni literatura in viri
• Appleby MC, JA Mench, IAS Olson, BO Hughes. 2013. Animal Welfare 2nd Edition. CAB International, Wallingford, 328 str. (izbrana poglavja) • Welfare Quality® Assessment Protocol for Cattle, 2009, ISBN/EAN 978-90-78240-04-4, 180 str. • Welfare Quality® Assessment Protocol for Poultry, 2009, ISBN/EAN 978-90-78240-06-8, 119 str. • Welfare Quality® Assessment Protocol for Pigs, 2009, ISBN/EAN 978-90-78240-05-1, 119 str. • In aktualni protokoli EFSA, IRTA,…  
Cilji in kompetence
Slušatelj pridobi teoretična znanja in praktične spretnosti, ki mu omogočijo ocenjevanje dobrega počutja živali v različnih rejskih pogojih, transport in klavnici. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Teoretično znanje iz omenjenih vsebin predmeta omogoča razumevanje obnašanja živali, odpravljanja napak in potrebnih ukrepov za izboljšanje dobrega počutja živali.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Sposobnost oceniti po kriterijih dobro počutje živali v specifičnih rejah. 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja in vaje, ki so orientirane na praktično ocenjevanje in izračune kakovosti dobrega počutja domačih živali. 

Opombe
Pisni izpit 100 % 
[EOP]