FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 PRIDELOVANJE IN KONZERVIRANJE KRME 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=8145

Šifra učne enote    8145 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 35
Ure - Laboratorijske vaje 12
Ure - Terenske vaje 13
Ure - Samostojno delo študenta 90

Nosilci
red. prof. dr. KRAMBERGER BRANKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev.  
Vsebina
• Anatomija in morfologija krmnih rastlin • Okolje in rastlinske združbe na travinju • Kako do priporočenega sortimenta rastlin za voluminozno krmo • Sistemi rabe ruše in pridelovanja voluminozne krme • Konzerviranje krme in fermentativna kakovost silaž.  
Temeljni literatura in viri
Temeljni literatura in viri / Reading materials: Gibson, D.J. 2011. Grasses &grassland ecology. Oxford University Press. Gilliland, T. J., et all., 2019.Revising official herbage cultivar evaluation to meet evolving EU stakeholder needs. In'Huguenin-Elle, O., et all. Improving sown grasslands through breeding and management'.. Grassland Science in Europe, 24,475-493. Frame, J., Laidlaw, A.S., 2011. Improved Grassland management. The Crowood Press, UK Teagasc: Quality Grass Silage for Dairyand Beef Production Systems. file:///C:/Users/Dekanat/AppData /Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/NHG30R5H/Teagasc-Quality-Grass-Silage-Guide.pdf Izbrani prispevki iz najnovejših kongresov evropske travniške federacije (EGF) - sproti dostopno preko internetnih strani. Zapiski predavanj.  
Cilji in kompetence
Cilji predmeta so študente seznaniti s/z: • Anatomskimi in morfološkimi značilnostmi krmnih rastlin in načini prepoznavanja le teh, • Postopki nastajanja novih sort in kultivarjev krmnih rastlin ter lastnostmi, na katerih temelji žlahtnjenje. • Sodobnimi pogledi na sisteme rabe krmnih rastlin • Postopki konzerviranja krme za ohranjanje maksimalne krmne vrednosti pridelka.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študentje zmožni: • Prepoznati krmne rastline v cvetočem in necvetočem stadiju ter razumeti njihovo pojavnost v travniških rastlinskih združbah glede na dejavnike okolja. • Poznati postopke nastanka kultivarjev in razumeti razloge za pojavnost specifičnih lastnosti kultivarjev krmnih rastlin v sodobnem sortimentu • Kritično presojati in organizirati sisteme paše in sisteme pridelovanja krmnih rastlin • Poznati in razumeti procese konzerviranja krme in v praksi usmerjati fermentativne procese v procesu siliranja.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, seminar, vaje  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 40  
seminarska naloga 60  
Opombe
Ustni izpiti, 40 % Seminarska naloga 60 %  
[EOP]