FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 TRATE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2023&Nacin=&Predmet=8146

Šifra učne enote    8146 2023

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 1 Poletni

ECTS točke 3

Ure - Predavanja 20
Ure - Laboratorijske vaje 10
Ure - Samostojno delo študenta 45

Nosilci
doc. dr. GSELMAN ANASTAZIJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev.  
Vsebina
• Opredelitveni kriteriji trat za okrasno, rekreacijsko in športno rabo. • Talne in podnebne zahteve za uspešen razvoj ter rast ruše z ozirom na specifične pogoje uporabe posameznih vrst trav v Sloveniji in širše. • Ukrepi za pripravo zemljišča, glede na kakovost zemljine in izbira postopkov za formiranje nove trate. • Izbor vrst in sort trav ter priprava ustrezne mešanice semen za formiranje nove ruše, prilagojene namenom rabe trate. • Začetek, pogostost in višina košnje novo formirane ruše trat za različne namene rabe. • Nujna opravila pred in po prekomerni rabi (obremenitvi) trate ob izvedenih prireditvah v neugodnih talnih ali vremenskih razmerah. • Varstvo ruše trat pred boleznimi in škodljivci (biotično varstvo rastlin);. • Gnojenje in namakanje trat. • Ukrepi za izboljšanje zračenja in odcednosti vrhnjega sloja tal. • Obnova obstoječe trate z dosejavanjem in vsejavanjem semena trav neposredno v rušo. • Morfološke in fiziološke posebnosti vrst trav za potrebe snovanja trat v rekreacije namene.  
Temeljni literatura in viri
Temeljni literatura in viri / Reading materials: • Hadden, E.J., 2012. Beautiful no-mow yards:50 amazing lawn alternatives. Portland, London, Timber Press. • Christians, N., 2011. Fundamentals of Turfgrass Management, Hoboken, Wiley, cop. • Turgeon, A.J., 2010. Turfgrass management. Upper Saddle River (NJ), Pearson Education International. • Handrech, K. A., Black, N. D., 2002. Growing media for ornamental plants and turf. University of New, South Wales Press, Sydney. • Chapman G.P. 1998. The biology of Grasses. CAB, Wallingford: 273 s. • Korošec, J., 1997. Travinje in trate. Kmečji glas, Ljubljana. • Beckett, K. A.,1995. Trate. Mladinska knjiga, Ljubljana. • Strgar, V., 1988. Trate in grmovnice. Mladinska knjiga, Ljubljana .  
Cilji in kompetence
Predmet študente seznani z identifikacijo, zasnovo in oskrbo trav, ki se uporabljajo za trate. Poudarek je na genetskih, kulturnih, fizikalnih, bioloških in ureditvenih pristopih h gospodarjenju na tratah.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Znanje in razumevanje: • Definirati in našteti vrste trat glede na izbrane kriterije. • Prepoznati in kritično ovrednotiti vplive okoljskih dejavnikov na razvoj traviščnih združb z ozirom na specifične pogoje uporabe v Sloveniji in širše. • Izvesti ustrezne ukrepe za pripravo zemljišča in izbrati ustrezen postopek za zasnovo nove trate. • Identificirati glavne vrste trav, ki se uporabljajo za zasnovo trat in kje jih uporabiti. • Razumeti osnovne načine vzdrževanja trat s košnjo, namakanjem in gnojenjem ter dopolnilnim vzdrževanjem z uporabo valjanja, močilcev in regulatorjev za rast rastlin. • Izdelati gnojilni načrt in načrt namakanja za specialne vrste trat. • Analizirati in razpravljati o načinih za identifikacijo in ustreznim nadzorom nad boleznimi, škodljivci in pleveli okrasnih trat. • Izdelati načrt obnove obstoječe trate z vsejavanjem in dosejavanjem. • Razumeti sisteme gospodarjenja z golf igrišči, športnimi igrišči, zelenicami in drugimi okrasnimi tratami.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
 
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja • Vaje (skupinsko in individualno delo/razprava, ogled različnih tipov trat, predstavitev negativnih ali pozitivnih učinkov vzdrževalnih ukrepov na obstojnost travne ruše, prepoznavanje rastlin na terenu. Pri predavanjih in vajah uporabljamo učne pripomočke (ppt. drsnice, DVD, YouTube). Gradiva predavanj in vaj so dostopna v učnem okolju Moodle, kjer študentje lahko s pomočjo dodatnih nalog utrdijo in izboljšajo svoje znanje.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 100  
Opombe
pisni izpit (zajema snov iz prej podanih vsebin predavanj in vaj). 100 % 
[EOP]