FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO


Učna enota
 NIHANJE IN VALOVANJE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=73&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=UF05

Šifra učne enote    UF05 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 UBUF IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA IN IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 2 Zimski
2 UFUK IZOBRAŽEVALNA FIZIKA IN IZOBRAŽEVALNA KEMIJA 2 Zimski
2 UFUM IZOBRAŽEVALNA FIZIKA IN IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA 2 Zimski
2 UFUR IZOBRAŽEVALNA FIZIKA IN IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO 2 Zimski
2 UFUT IZOBRAŽEVALNA FIZIKA IN IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA 2 Zimski

ECTS točke 7

Ure - Predavanja 60
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. VAUPOTIČ NATAŠA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
predznanje iz mehanike, elektromagnetizma, analize in algebre.  
Vsebina
1.Nihanje: harmonično nihanje, dušeno nihanje, vsiljeno nihanje in resonanca, sestavljeno nihanje, utripanje. 2. Valovanje: longitudinalno in transverzalno, valovna dolžina in frekvenca, hitrost otujočega vala, princip superpozicije, interferenca valovanj, stojno valovanje, zvok, utripanje, Dopplerjev pojav. 3. Elektro-magnetno valovanje: spekter, izvor; Poytingov vektor; sončni tlak; polarizacija. 4. Geometrijska optika: področje veljavnosti in vpeljava žarka; odboj in lom; zrcala in leče; dvojni lom in optična aktivnost; optični elementi; Stefanov in Wienov zakon. 5. Valovna optika: interferenca, koherentnost, Huygensovo načelo; optična pot; interferenca na dveh režah; interferenca na tankih plasteh, nevidnost, Michelsenov interferometer; Uklon, kvalitativen in kvantitativen opis, ločljivost in Rayleightov kriterij; kombinacija uklona in interference; optična mrežica; uklon x-žarkov.  
Temeljni literatura in viri
• D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, 6. izdaja, (John Wiley & Sons, Inc., New York, (2001). • J. Strnad, Fizika, 1. del, (DMFA, Ljubljana, 2002). • J. Strnad, Fizika, 2. del, (DMFA, Ljubljana, 1995). • H. C. Ohanian, Physics, 2. izdaja in kasnejše (W.W. Norton&Company, Inc., London, 1988). • I.V. Savelcev, Physics : a general course. 1, (Mir Publishers, Moscow, 1985). • Z. Bradač, Naloge iz fizike, (Pedagoška fakulteta Maribor, 1991). • M. Gros, M. Hribar, A. Kodre, J. Strnad, Naloge iz fizike, (DMFA, Ljubljana, 1991). • B. Majaron, M. Mikuž, A. Ramšak, Kolokvijske naloge iz fizike 1, (DMFA, Ljubljana, 1998). • J. Žitnik, Univerzitetne fizikalne naloge (TZS, Ljubljana, 2002-2003).  
Cilji
Študenti usvojijo osnovno znanje s področja nihanja in valovanja, elektromagnetnega valovanja in optike.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Razumevanje osnovnih procesov v naravi. Znajo kvantitativno opisati nekatere osnovne pojave in izračunati rezultate 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Predmet daje študentu kvanitativno razumevanje pojavov, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju in v večini tehniških strok. Osnovni predmet za moderno fiziko, fotoniko, akustiko 
Metode poučevanja in učenja
- eksperimentalna predavanja - teoretične vaje, tudi ob uporabi računalniških uporabniških programov  

Načini ocenjevanja Delež (%)
2 kolokvija ali pisni izpit 50  
Ustni izpit 50  
Opombe
2 pisna kolokvija ali pisni izpit ustni izpi  
[EOP]