FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO


Učna enota
 DINAMIKA EES 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=15&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=15M200

Šifra učne enote    15M200 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM13 MOČNOSTNA ELEKTROTEHNIKA 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarji 5
Ure - Seminarske vaje 15
Ure - Računalniške vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
izr. prof. dr. POLAJŽER BOŠTJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
• Uvod: splošne značilnosti obratovanja in vodenja EES v okviru UCTE združenja, princip otočnega in paralelnega obratovanja sinhronskega generatorja. • Pretoki energije v EES: definicije energij in moči v stacionarnih stanjih in med prehodnimi pojavi, obravnava neuravnoteženih obratovalnih stanj, upoštevanje višjih harmonskih komponent, ortogonalne razstavitve tokov v časovnem in frekvenčnem področju. • Dinamični modeli elementov EES: poenostavljeni dinamični modeli vodnih in parnih turbin, poenostavljeni dinamični model sinhronskega generatorja. • Analiza in sinteza vodenja v otočnem obratovalnem režimu: določitev regulatorjev napetosti in frekvence, kompenzacije raznih vplivov. • Standardni vezni dinamični model sinhronskega stroja: modeliranje stroja s tremi in petimi navitji. • Analiza in sinteza sinhroniziranega paralelnega delovanja sinhronskega generatorja: določitev regulatorjev delovne in jalove moči, različni obratovalni režimi z vidika proizvodnje delovne moči, sekundarni regulacijski sistemi v hidroelektrarnah. • Primarna, sekundarna in terciarna regulacija v EES. • Analiza stabilnosti in sinteza stabilizatorjev kolesnega kota. • Numerična analiza prehodnih stanj posameznih elementov EES in celotnega sistema vodenja v okolju uveljavljenih programskih orodij.  
Temeljni literatura in viri
• D. Dolinar, G. Štumberger: Avtomatizacija v energetiki, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 2006. • B. Podlesnik: Avtomatizacija, vodenje in regulacije v EES, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 1995. • M. Ilić, J. Zaborszky: Dynamics and Control of Large Electric Power Systems, John Wiley & Sons, Inc., 2000. • A.R. Bergen: Power system analysis, Prentice-Hall Series in ECE, 1986. • Yao-nan Yu: Electric Power Systam Dynamics, Academic Press, 1980.  
Cilji
Cilj predmeta je, da bodo študenti razumeli osnovne postopke analize prehodnih stanj in regulacij EES in jih znali uporabiti v praksi.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Po zaključku tega predmeta bo študent sposoben • razložiti osnovne principe dinamičnega modeliranja posameznih elementov, podsistemov in povezanih EES, • analizirati in načrtovati sisteme vodenja posameznih elementov, podsistemov in povezanih EES, • oceniti in preizkusiti uporabnost različnih načinov vodenja posameznih elementov, podsistemov in povezanih EES.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• Spretnosti komuniciranja: pisno izražanje pri pisnem izpitu, ustni zagovor laboratorijskih vaj in vsebine predmeta. • Uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za analizo modelov in načrtovanje vodenja, uporaba specifičnih krmilnikov za vodenje posameznih sklopov EES in celotnega sistema. • Spretnosti računanja: računanje dinamičnih odzivov in nastavitev regulatorjev. • Reševanje problemov: načrtovanje, izvedba in preizkušanje različnih sistemov vodenja posameznih elementov EES.  
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja, • laboratorijske vaje, • reševanje domačih nalog.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Domače naloge 10  
Laboratorijske vaje 50  
Pisni izpit 20  
Ustni izpit 20  
[EOP]