FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Materiali in tehnologije v dizajnu 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=82M028

Šifra učne enote    82M028 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BM10 INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarji 5
Ure - Laboratorijske vaje 15
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
red. prof. dr. ANŽEL IVAN
red. prof. dr. ZUPANIČ FRANC

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Predavanja: Predstavitev življenjskega cikla materialov, ter njihov vpliv na okolje ob upoštevanju koncepta 6R (Reduce – Reuse – Recycle – Recover – Redesign – Remanufacture). Ekološki atributi materialov in njihov ekološki indikator. Materiali v zgodovinskem razvoju izdelkov – uporaba različnih materialov za posamezen izdelek z razvojem materialov. Predstavitev prednosti in slabosti, ter priložnosti. Materiali v konceptu dizajniranja. Predstavitev osnovnih orodij, ki omogočajo izbiro materialov na osnovi postavljenih kriterijev - taksonomija materialov, fazni diagrami, črtni in mehurčni diagrami, presejalna analiza. Osnovna vedenja o zgradbi kovinskih, keramičnih, polimernih in kompozitnih materialov, ter njen vpliv na lastnosti. Analiza posameznih lastnosti kot funkcionalnih atributov pri izbiri materiala. Predstavitev informacijskih baz in določitev funkcionalnega indeksa materiala za izbran izdelek – kriterij razvrščanja kandidatov za izbiro optimalnega materiala na osnovi funkcionalnih zahtev. Pregled tehnoloških postopkov: toplotne obdelave, sintranje, preoblikovanje, ulivanje, ekstrudiranje, brizganje, stiskanje, površinske tehnologije, tehnike spajanja, dodajalne in druge sodobne tehnologije. Vpliv tehnologij na lastnosti materialov in površino. Uporaba tehnoloških postopkov pri oblikovanju izdelkov. Predstavitev sodobnih konstrukcijskih in funkcionalnih materialov, s poudarkom na njihovih prednostih, slabostih in specifičnostih, ki so pomembne za oblikovalce izdelkov. Seminar: Analiza materialov izbranega produkta ob upoštevanju koncepta 6R, opredelitev funkcionalnih zahtev in predlog uporabe ustreznejših materialov. Ovrednotenja seminarja druge skupine študentov. Laboratorijske vaje Laboratorijske vaje bodo usmerjene k spoznavanju lastnosti materialov in tehnologijam njihove izdelave.  
Temeljni literatura in viri
• Anžel, Zupanič: Nekovinski materiali (interno študijsko gradivo) • M. F. Ashby, K Johnson: Materials and Design; The art and science of material selection in product design, Butterword-Heinemann, Oxford [etc.], 2002. • M. F. Ashby, D. R. Hunkin Jones: Engineering materials. 1, An introduction to properties, applications and design, 3rd ed., Elsevier, Amsterdam [etc.], 2005. • K. G. Budinski, M. K. Budinski: Engineering materials : properties and selection, 7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002; Dostopno tudi na: http://www.prenhall.com. • Ashby, Johnson: Materials and Design, 3rd Edition; The Art and Science of Material Selection in Product Design, Butterworth-Heinemann, 2014  
Cilji
Cilji Osnovni cilj predmeta je podati študentom najnovejša znanja o materialih in tehnologijah v dizajnu. V to bo vključen koncept 6R, ki je temeljni koncept pri proučevanju življenjskega cikla materialov. Predstavljeni bodo materiali in tehnologije, ki so temelj za uspešno načrtovanje in dizajniranje izdelkov v skladu z zahtevami trajnostnega razvoja družbe. Podrobno bodo prikazani tudi vplivi tehnoloških postopkov na estetske in funkcionalne lastnosti materialov. Zelo pomemben cilj je tudi predstavitev kriterijev in metod za izbiro in pravilno uporabo posameznih inženirskih materialov. Kompetence Po zaključku predmeta bo študent poznal sodobne materiale in tehnologijo materialov. Znal bo izbrati ustrezne materiale pri postopku dizajniranja na osnovi funkcionalnih zahtev. Pri tem bo upošteval tudi okoljske dejavnike; koncept 6R pri življenjskem ciklu izdelkov in materialov. Študent bo povečal svoje sposobnosti tako samostojnega študija kot tudi konstruktivnega dela v skupini.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Vključi načela trajnostnega razvoja v koncept dizajniranja izbranega produkta • Ovrednoti življenjski cikel izbranega materiala • Analiziraj vpliv tehnologij na funkcionalne in estetske lastnosti materialov. • Izberi ustrezen material in pravilno uporabi tehnologije materialov pri razvoju produkta glede na podane funkcionalne zahteve. • Analiziraj izbrani produkt tako s stališča koncepta 6R kot tudi z vidika funkcionalnih zahtev. • Ovrednoti seminarsko delo druge skupine študentov glede na podane kriterije.  
Metode poučevanja in učenja
• Predavanja • Seminar • Laboratorijske vaje  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminar 20  
Pisni izpit 30  
Ustni izpit 50  
Opombe
• Seminar 20% • Pisni izpit 30% • Ustni izpit 50%  
[EOP]