FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 MEHANIKA V DIZAJNU 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=82M031

Šifra učne enote    82M031 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BM10 INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV 1 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarske vaje 30
Ure - Računalniške vaje 5
Ure - Samostojno delo študenta 55

Nosilci
izr. prof. dr. KEGL MARKO

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Vsebina
• Osnovni pojmi in terminologija. Razlike med vizualnim in numeričnim oblikovanjem. • Nosilni deli, deformacije in napetosti, deformacijska energija in lastne frekvence konstrukcije. • Trdnost materiala, utrujanje materiala, rast razpok in porušitev. • Optimizacija topologije z upoštevanjem deformacijske energije in lastnih frekvenc konstrukcije. • Priprava numeričnega modela in konfiguriranje začetne domene; postopek optimizacije. • Pasti oblikovanja na osnovi optimizacije (problemi modeliranja podprtja, obremenitev in kontaktov).  
Temeljni literatura in viri
• M. Kegl, B.Harl, Mehanika III, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru, 2012 • Papalambros PY, Wilde DJ: Principles of optimal design: Modelling and computation, Cambridge University Press, 2000. • R.T. Haftka, Z.Gurdal, Elements of Structural Optimization, Kluwer Academic Publishers, 1992  
Cilji
Cilji: • Želja je, da študentje pridobijo naprednejše znanje s področja oblikovanja na osnovi numeričnih analiz mehanskih sistemov in uporabe optimizacijskih postopkov v inženirstvu. Kompetence: • Kombiniranje predhodno pridobljenih osnovnih znanj, spretnosti in veščin iz matematike in mehanike za samostojno uporabo numeričnih postopkov pri oblikovanju.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• poznavanje osnovnih pojmov s področja numerične mehanike in oblikovanja na osnovi optimizacije mehanskih sistemov, • sposobnost formuliranja inženirske naloge oblikovanja na osnovi numerike v obliki, ki je primerna za sistematično numerično reševanje.  
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
• uporaba informacijske tehnologije: uporaba programskih orodij za analizo in oblikovanje konstrukcij, • kombinirana uporaba različnih osnovnih znanj za reševanje inženirskih problemov.  
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • avditorne vaje, • računalniške vaje 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Seminarska naloga 50  
Izpit 50  
Opombe
• seminarska naloga 50%, • izpit 50%. 
[EOP]