FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Metode eksperimentalnega dela 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=81M035

Šifra učne enote    81M035 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BM50 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 45
Ure - Seminarske vaje 10
Ure - Laboratorijske vaje 20
Ure - Samostojno delo študenta 105

Nosilci
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ
red. prof. dr. AČKO BOJAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Pogojev ni. 
Vsebina
Predavanja: • Uvod v raziskovalno delo; teoretični modeli, merilni eksperiment. • Osnove uporabne statistike; področja in primeri uporabe, osnovne porazdelitvene funkcije, naključni vzorec in interval zaupanja, testiranje hipotez. • Eksperimentalni načrti; enofaktorski eksperiment, večfaktorski eksperiment, regresijska analiza, optimizacijski načrti. • Načrtovanje merilnih prog in zasnova merilnih naprav; funkcijski gradniki merilnih sistemov, statične karakteristike merilnih sistemov, dinamične karakteristike merilnih sistemov, principi gradnje merilnih naprav in standardizirani postopki, izbira in uporaba komercialne merilne opreme, uporaba posebnih materialov in njihove prednosti, računalniško vodeni merilni sistemi. • Izvajanje eksperimentov, analiza in interpretacija rezultatov; umerjanje sistema in zagotavljanje pogojev ponovljivosti, izbira in priprava načrta poteka meritev, statistična, grafična in numerična analiza, poročilo. Vaje: Vaje aplikativno dopolnjujejo vsebino predavanj s praktičnim računskim reševanjem eksperimentalnih primerov. Laboratorijske vaje: Laboratorijske vaje so namenjene praktični izvedbi in analizi različnih eksperimentov s področja strojništva.  
Temeljni literatura in viri
• D. C. Montgomery: Design and analysis of experiments, John Wiley & Sons, 2001. • E. O. Doebelin: Measurement systems application and design, McGraw-Hill, 2003. • E. O. Doebelin: Engineering Experimentation; Planning, Execution, Reporting, McGraw-Hill, 1995. • W. W. Hines, D. C. Montgomery: Probability and statistics in Engineering and Management Science, John Wiley & Sons, 1990. • B. Ačko: Spletni zapiski predavanj • A. Hribernik: Metode eksperimentalnega dela : načrtovanje eksperimentov : [skripta]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2011.  
Cilji
Namen predmeta je seznaniti študenta z: • metodami znanstveno raziskovalnega dela, • sodobnimi postopki načrtovanja eksperimentov, • statistično in matematično podprto obdelavo eksperimentalnih rezultatov, • raziskavami, razvojem in optimiranjem merilnih sistemov, naprav in postopkov.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent se bo naučil samostojno pripraviti in izvesti kompleksen eksperimentalni projekt, obdelati rezultate, jih predstaviti in kritično komentirati. 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Obvladovanje ključnih raziskovalnih metod, potrebnih v procesu snovanja in izvajanja eksperimentalnega projekta . 
Metode poučevanja in učenja
• predavanja, • domače naloge, • avditorne vaje, • laboratorijske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 15  
opravljene laboratorijske vaje 35  
Pisni izpit 30  
Ustni izpit 20  
Opombe
• opravljene domače naloge 15%, • opravljene laboratorijske vaje 35%, • pisni izpit 30%, • ustni izpit 20%. Praktični (pisni) del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi testi z vaj (1 ali 2 testa), teoretični del izpita pa se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi kolokviji (1 ali 2 kolokvija). Kriteriji za pozitivno oceno: Študent mora pri vsakem načinu ocenjevanja doseči vsaj polovico zahtevanih odstotkov.  
[EOP]