FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 EKSPERIMENTALNE METODE 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2018&Nacin=&Predmet=81U061

Šifra učne enote    81U061 2018

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 BU50 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA 1 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 40
Ure - Seminarji 10
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 100

Nosilci
red. prof. dr. HRIBERNIK ALEŠ
red. prof. dr. LOBNIK ALEKSANDRA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev. 
Vsebina
Uvod v merjenja: temeljni koncepti in terminologija. Karakteristike zaznaval, signalov in merilnih sistemov: statične in dinamične karakteristike (merilni sistemi 0-tega, prvega in drugega reda), obdelava signalov. Osnovni principi ter problematika merjenja: a) temperatur in termičnih ter tokovnih lastnosti snovi, b) tlakov (statične in dinamične komponente v ustaljenih in neustaljenih razmerah), c) hitrosti in pretoka snovi (invazivne in neinvazivne metode), d) nivoja tekočin in sipkih materialov, e) hrupa in vibracij, f ) koncentracije plinastih komponent in trdih delcev. Računalniško podprti merilni sistemi: strojna in programska oprema, pridobivanje, analiza in prikaz merilnih podatkov, grafično programiranje, upravljanje instrumentov.  
Temeljni literatura in viri
• Obvezni / Compulsory: • A. Hribernik: Eksperimentalne metode; gradivo v pripravi, FS Maribor, 2015 • A. Hribernik: Tehniške meritve, eksperimentalne metode; praktikum laboratorijskih vaj, FS Maribor, 2003 • J. P. Holman: Experimental methods for engineers, McGraw-Hill, 1984 • Priporočljivi / Recommended: • M. Laible in soavtorji, Mechanische Groessen elektrisch gemessen, Expert Verlag, 2002  
Cilji
• Namen predmeta je seznaniti študenta z osnovami inženirskih meritev v energetskem, procesnem in okoljskem inženirstvu ter ga naučiti samostojno pripraviti in izvesti merilni eksperiment, obdelati merilne rezultate, jih prikazati in kritično komentirati. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
• Poznavanje delovanja in uporabe gradnikov merilnih sistemov ter osnov virtualne instrumentacije potrebnih za načrtovanje in izvedbo merilnih sistemov in naprav ter izdelavo merilnih aplikacij. • Obvladovanje merilne tehnike (programske in strojne opreme) in tehniških meritev.  
Metode poučevanja in učenja
• frontalna predavanja, • reševanje domačih nalog, • praktično delo pri in laboratorijskih vajah, • izdelava seminarske naloge.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Opravljene domače naloge 10  
Seminarska naloga 10  
Teoretični izpit 80  
Opombe
• opravljene domače naloge 10%, • opravljena seminarska naloga 10%, • teoretični del izpita 80%. Teoretični del izpita se lahko v celoti nadomesti z uspešno opravljenimi kolokviji (3 kolokviji) Študent je dolžan pred pristopom k izpitu uspešno opraviti laboratorijske vaje, domače naloge in seminarsko nalogo! Pri vsakem načinu ocenjevanja je potrebna pozitivna ocena (50 %).  
[EOP]