FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 TOKSIČNE SNOVI V EKOSISTEMIH 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=8160

Šifra učne enote    8160 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 1 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 25
Ure - Seminarske vaje 5
Ure - Laboratorijske vaje 8
Ure - Terenske vaje 2
Ure - Samostojno delo študenta 60

Nosilci
izr. prof. dr. KRISTL JANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
• uvod v ekotoksikologijo (zgodovinski razvoj in današnji praktični in znanstveni pomen) • glavne skupine onesnaževal • sprejem, biotransformacija, detoksifikacija • kemijske lastnosti, ki vplivajo na biorazpoložljivost • bioakumulacija anorganskih onesnažil in organskih spojin iz živil • biomarkerji • ocena tveganja za ljudi in okolje 
Temeljni literatura in viri
- C.H. Walker, R.M. Sibly, S.P. Hopkin, D.B. Peakall. Principles of Ecotoxicology, Fourth Edition, Boca Raton London, New York, CRC Press 2012 - M. C. Newman. Fundamentals of Ecotoxicology: The Science of Pollution, Fourth Edition, Boca Raton London, New York, CRC Press 2014 - M.H. Yu, H. Tsunoda, M. Tsunoda. Environmental Toxicology: Biological and Health Effects of Pollutants, Third Edition, Boca Raton London, New York, CRC Press 2011 - J. Stenersen. Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology, Boca Raton London, New York, CRC Press 2004  
Cilji
Pri predmetu študenti spoznajo splošne osnove glavnih področij okoljske toksikologije vključno z glavnimi skupinami kemijskih onesnažili, njihovimi izvori in kemijskimi lastnostmi, ki vplivajo na biorazpoložljivjost. Seznanitev z bioakumulacijo anorganskih onesnažil in organskih spojin iz živil. Razumevanje pojmov biotransformacija, detoksifikacija in biomarkerji.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
- loči glavne vire kemijskih onesnažil in njihove lastnosti - razume pojme biotransformacija, bioakumulacija, detoksifikacija, biomarkerji - spozna pomen ocene tveganja 
Predvideni študijski rezultati - Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi
- vključevanje pridobljenega znanja v razumevanje kemijskih in okoljskih dejavnikov tveganja - uporaba pridobljenega znanja pri presoji vplivov na okolje - razvijanje logičnega razmišljanja in sklepanja - iskanje literature, ki je potrebna za pripravo ocene tveganja  
Metode poučevanja in učenja
Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 80  
Aktivno sodelanje pri pedavanjih in vajah 20  
Opombe
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Izpit je opravljen, če so pozitivno opravljene naslednje obveznosti: - laboratorijske vaje in pisni izpit Obveznosti študentov:(pisni, ustni izpit, naloge, projekti) - prisotnost in aktivno sodelovanje na vajah 20% - pisni izpit 80% Pogoj za pristop k izpitu so opravljene laboratorijske vaje.  
[EOP]