FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE


Učna enota
 ZNANSTVENO RAZISKOVALNE METODE V VARSTVOSLOVJU 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=07&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=BDP01

Šifra učne enote    BDP01 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 PB700 VARSTVOSLOVJE 1 Zimski

ECTS točke 9

Ure - Predavanja 10
Ure - Samostojno delo študenta 260

Nosilci
red. prof. dr. BREN MATEVŽ

Jeziki predavanj slovenski, angleški
Jeziki vaj

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Poznavanje metod raziskovanja in statistike na ravni diplomskega študija. Znanje angleškega jezika. 
Vsebina
- Narava znanstvenega raziskovanja. - Paradigme in teorije. - Modeli, tipologije in idealni tipi, koncepti. - Kvalitativno raziskovanje in metode. - Kvantitativne raziskovanje in metode. - Načrti mešanih metod. - Vrste študij, študije primerov, primerjalne študije. - Tipi raziskovalnih načrtov, eksperimentalni raziskovalni načrti, nepravi eksperimentalni načrti, ne-eksperimentalni načrti. - Metode zbiranja in analize podatkov. - Aplikacije s področja raziskovanja varnostnih pojavov.  
Temeljni literatura in viri
- Neuman, L. (1997), Social research methods: qualitative and quantitative approaches (3. ed.). Boston: Allynand Bacon. - Hair J., Black, W. , Babin, B. and Anderson, R. (2009), Multivariate Data Analysis (A global Perspective) (7 ed.). UpperSadleRiver: Pearson. - Šifrer, J., Bren, M. (2011), SPSS - Multivariatne metode v varstvoslovju. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede. - Kalton, G., Vehovar, V. (2001), Vzorčenje v anketah.Univerza v Ljubljani: FDV. - American Educational Research Association Ethical Standards, pridobljeno (22.11.2018) na http://www.aera.net/About-AERA/Default/menu_id/90/id/222  
Cilji in kompetence
- Naučiti študente logike, procesa in metod družboslovnega raziskovanja. - Razviti poglobljeno poznavanje in razumevanje ustreznih kvantitativnih in kvalitativnih metod v raziskovanju varnostnih pojavov. - Poglobiti znanja o glavnih smereh razvoja kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. - Obvladati in utrditi znanje o metodah multivariatne analize podatkov. - Poglobiti znanja o metodi študije primerov. - Poglobiti znanja o metodi primerjalne analize Poglobiti znanja o metodi načrtovanja eksperimentalni in neeksperimentalnih raziskav.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
- Študent pozna in razume raziskovalni proces v družboslovju ter kvant/kvalitativne metode za uporabo na področju varnostnih pojavov. - Pozna sodobna orodja za analizo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov. - Zaveda se etičnih vprašanj raziskovalnega dela.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
- Definiranje raziskovalnega problema in ciljev, izbor ustreznega raziskovalnega modela, metod, tehnik in merjenja. - Statistična obdelava podatkov. - Ustrezna predstavitev in razlaga rezultatov.  
Metode poučevanja in učenja
- Predavanj nosilca predmeta in vabljenih predavateljev iz znanstveno-raziskovalne prakse, obdelave primerov iz prakse, diskusije, skupinske in individualne konzultacije. - Študije primerov. - Učenje z delom. - Poučevanje in učenje potekata z didaktično uporabo informacijske tehnologije.  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Raziskovalna naloga 50  
Predstavitev in zagovor projektne naloge 50  
Opombe
Obveznosti študentov: prisotnost na predavanjih, sprotno delo; priprava načrta raziskovanja svoje disertacije; pozitivno ocenjena predstavitev in ustni izpit.  
[EOP]