FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 FUNKCIONALNA ŽIVILA 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=8184

Šifra učne enote    8184 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B300 KMETIJSTVO 1 Poletni

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 10
Ure - Seminarji 5
Ure - Samostojno delo študenta 135

Nosilci
izr. prof. dr. KRISTL JANJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
 
Vsebina
V predmetu so podrobno obravnavane sestavine, ki imajo učinke na zdravje in dobro počutje.: 1.Definicija funkcionalnih živil, glavne sestavine hrane s funkcionalnimi lastnostmi. 2.Minerali in vitamini (kemizem, lastnosti, vloga ter viri vitaminov in mineralov). 3. Vlaknine (topne in netopne vlaknine), rezistentni škrob, njihove lastnosti in funkcije); žita 4. Maščobe (vloga esencialnih maščobnih kislin). Obravnavan bo struktura, topnost, stabilnost fitosterolov, W-3 maščobnih kislin in konjugirane linolne kisline (CLA); olivno olje 5. Polifenoli (kemijske lastnosti in strukture spojin, prosti radikali). Živila vključena v to enoto: bezgove jagode in drugo jagodičevje, paradižnik in česen 6. Najpomembnejši naravni viri biološko aktivnih snovi in biodostopnost. 7. Metode detekcije in kvantifikacije.  
Temeljni literatura in viri
Guo M. 2009. Functional Foods – Principles and technology, Woodhead Publishing Company, UK. - Martirosyan DM. 2015. Introduction to functional food science, Functional Food Center Inc. / Functional Food Institute, US. - Schmidl MK., Labuza T. 2000. Essentials Of Functional Foods, Springer, US. - Ghosh D., Bagch D.i, Konishi T. 2014. Clinical Aspects of Functional Foods and Nutraceuticals, CRC Presss, Taylor & Francis Group - Leray C. 2014. Lipids. CRC Press, Taylor & Francis Group - Znanstvene revije z obravnavanega področja  
Cilji in kompetence
Pri predmetu študenti spoznajo definicijo funkcionalnih živil, splošne kemijske in fizikalne lastnosti posameznih skupin snovi s potencialno pozitivnimi učinki na zdravje in dobro počutje ljudi. Seznanijo se z živili, ki so pomemben vir mineralov, vitaminov, fenolnih spojin, esencialnih maščobnih kislin in vlaknin. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
pozna strukture glavnih bioaktivnih sestavin živil - pozna njihove vire, kemijske in fizikalne lastnosti, stabilnost in adsorpcijo - definira pojem prosti radikali in pozna njihovo vlogo v živilih in organizmih - poznavanje novejših raziskav o funkcionalnih učinkih nekaterih bioaktivnih snovi (zmanjšanje tveganja za bolezen, povečano delovanje)  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Pridobitev znanja o glavnih bioaktivnih snoveh v funkcionalnih živilih in koristnih učinkih, ki so povezani z uživanjem teh živil. Poznavanje analitskih metod za kvantitativne določitve bioaktivnih snovi. 
Metode poučevanja in učenja
Kontaktne ure Samostojno delo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ustni izpit 70  
Seminarska naloga 30  
Opombe
Seminarska naloga 30% Ustni izpit 70%  
[EOP]