FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE


Učna enota
 EKOLOGIJA IN VARSTVO TAL 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=10&Jezik=&Leto=2019&Nacin=&Predmet=8206

Šifra učne enote    8206 2019

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 B200 KMETIJSTVO 2 Zimski

ECTS točke 4

Ure - Predavanja 22
Ure - Seminarji 4
Ure - Laboratorijske vaje 7
Ure - Terenske vaje 7
Ure - Samostojno delo študenta 60

Nosilci
doc. dr. MURŠEC MATEJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Priporočajo se osnovna znanja iz ekologije in pedologije.  
Vsebina
Talni organizmi, biodiverziteta, talni življenjski prostori, abiotski in biotski dejavniki. Predstavniki talne biote, njihova razdelitev in vloga v tleh. Tla kot življenjski prostor (sestava in lastnosti tal). Odnosi med populacijami v tleh (med mikrobnimi populacijami, med mikrobi in rastlinami ter med mikrobi in živalmi) in odnosi med talnimi organizmi in okoljem. Primarni in sekundarni produkcijski procesi v tleh. Biogeokemično kroženje elementov (ogljika, vodika, kisika, dušika, žvepla, fosforja, železa idr.). Metode določevanja talne biote. Kakovost in zdravje tal (potencialni biološki indikatorji ter njihova uporaba). Pregled praktične uporaba talnih organizmov (mikoriza, kompostiranje, mikrobiološki indikatorji za kakovost tal, bioremediacija onesnaženih tal). Degradacijski procesi. Viri onesnaževanja tal. Vpliv onesnažil na procese v tleh, podtalnico in rastline. Samoočiščevalna sposobnost tal. Osnove ekotoksikologije in bioindikacije onesnaženih tal. Monitoring onesnaženosti tal. Remediacija tal.  
Temeljni literatura in viri
• Coleman, D. C., Crossley, D. A. Jr. 1996. Fundamentals of soil ecology. Academic press. • Doran, J. W., Coleman, D. C., Bezdicek, D. F., Stewart, B. A. 1995. Defining soil quality for a sustainable environment. Soil science society of America. • Haider K., Schäffer A. 2017. Soil Biochemistry. CRC Press Taylor and Francis Group. • Juma, N. G. 2002. Pedosphere and its dynamic – Introduction to soil science and soil resources. Salman productions. • Pankhurst, C. E., Doube, B. M. and Gupta, V.V. S. R. 1998. Biological indicators of soil health. CABI Publishing. • Paul, E. A. and Clark, F. E. 1996. Soil Microbiology and Biochemistry-2nd ed. Academic Press. • Sylvia, D. M., Fuhrmann, J. J., Hartel, P. G., Zuberer, D. A. 1999. Principles and Applications of Soil Microbiology. Prentice Hall. • Howard A. 2006. The Soil and Health. The University Press of Kentucky. • Wall H. D. Soil Ecology and Ecosystem Services. 2012. Oxford Universisty Press. • http://www.soilhealth.com/index.htm • https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/soils/health/ • https://www.eea.europa.eu/themes/soil • http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm • https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/soil-protection  
Cilji
Študent pridobi poglobljena znanja iz osnov ekologije in varstva tal, na osnovi katerih je sposoben vrednotenja in uporabe tega znanja v okoljevarstvene in komercialne namene v agronomiji v smislu izboljšanja kakovosti in zdravja tal, pridelave varne hrane, gospodarjenja z okoljem in kmetijskim prostorom. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent bo imel s pridobljenim znanjem iz omenjenih tem pridobil na ekološki zavesti in znanju ter posledicami v zvezi z ukrepanjem v kmetijstvu, ki se tičejo tal (mehanski in kemični ukrepi). 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Praktične vaje 10  
Seminar 40  
Ustni izpit 50  
Opombe
- Vaje in praktični pouk 10 % - Seminar 40 % - Ustni izpit 50 %  
[EOP]