FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Računalniško konstruiranje tekstilnih form 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=82M057

Šifra učne enote    82M057 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM12 OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 20
Ure - Računalniške vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 70

Nosilci
izr. prof. dr. RUDOLF ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev. 
Vsebina
Sodobni računalniški sistemi za 2D in 3D konstruiranje tekstilnih form. Statična in dinamična antropometrija za ergonomsko konstruiranje tekstilnih form. Sistemi velikosti oblačil in obutve in tabele mer. Osnove konstruiranja krojev tekstilnih form. Tekstilni materiali in njihov vpliv na konstruiranje krojev tekstilnih form z vidika ergonomskega udobja pri nošenju. Tehnike računalniškega konstruiranja in modeliranja krojev 2D tekstilnih form. 3D računalniško konstruiranje tekstilnih form. Računalniški sistemi za izdelavo krojev po meri. Računalniška priprava krojev za računalniško izdelavo krojnih slik.  
Temeljni literatura in viri
Rudolf, A. Konstrukcija oblačil : učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Laboratorij za oblačilno inženirstvo ter fiziologijo in konstrukcijo oblačil, 2012. Jhanji Y.: Computer-aided design—garment designing and patternmaking, In Automation in Garment Manufacturing, A volume in The Textile Institute Book Series, pp. 253–290, 2018. Beazley, A.: Bond, T.: Computer-aided Pattern Design and Product Development, Blackwell Publishing, Oxford, 2003. Gray, S.: CAD/CAM in clothing and textiles, Gower Publishing Limited, Aldershot, 1998. Shufang Lu, P.Y.Mok, XiaogangJin: A new design concept: 3D to 2D textile pattern design for garments, Computer-Aided Design, Vol. 89, pp. 35-49, 2017.  
Cilji in kompetence
Študent spozna osnovne pristope k računalniškemu konstruiranju in modeliranju tekstilnih form. Seznani se kako metode ročnega konstruiranja tekstilnih form uporabiti in prilagoditi konstruiranju z CAD sistemi. Usvojiti CAD sisteme za konstruiranje in modeliranje tekstilnih form.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študent bo usvojil temeljna znanja s področja računalniškega konstruiranja krojev tekstilnih form. Sposoben bo računalniško konstruirati osnovne kroje tekstilnih form s pomočjo razpoložljivih CAD sistemov.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Študent bo sposoben samostojno interpretirati mere in konstruirati kroje tekstilnih form s pomočjo razpoložljivih CAD sistemov. 
Metode poučevanja in učenja
- predavanja - konkretna izkušnja - aktivno eksperimentianje - abstraktna konceptualizacija  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminar 30  
opravljene laboratorijske vaje 30  
Opombe
- pisni izpit 40% - seminar 30% - opravljene laboratorijske vaje 30% Za uspešno opravljen izpit mora študent pri vsaki od sestavin doseči vsaj polovico možnih odstotnih točk.  
[EOP]