FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Simulacija in vizualizacija 3D tekstilnih form 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=82M058

Šifra učne enote    82M058 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM12 OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL 2 Zimski

ECTS točke 5

Ure - Predavanja 30
Ure - Seminarji 20
Ure - Računalniške vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 70

Nosilci
red. prof. dr. STJEPANOVIĆ ZORAN

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Vsebina predmeta zahteva znanja s področja računalniškega oblikovanja. 
Vsebina
- Virtualna okolja - Tehnike in metode modeliranja 3D tekstilnih form - Parametri mehanskofizikalnih lastnosti za modeliranje tekstilnih form - Računalniška strojna in programska oprema za simulacijo in vizualizacijo 3D tekstilnih form - Tehnike parametričnega oblikovanja virtualnih ljudi - Oblikovanje in uporaba skeniranih 3D telesnih modelov - Modeliranje interakcije med virtualnim telesom in tekstilijo - Ocena kakovosti simulacij tekstilij in oblačil - Teksture in rendering 3D objektov  
Temeljni literatura in viri
1. A. Rudolf, S. Jevšnik, Z. Stjepanovič: Računalniška simulacija tekstilnih form, FS, 2016. 2. A. Rudolf, S. Jevšnik, Z. Stjepanovič: Spletno gradivo projekta Advan2Tex: Virtualno prototipiranje oblačil, 3D skeniranje in oblačila za gibalno ovirane ljudi, http://www.advan2tex.eu/portal/ , 2016. 3. J. Hu: Computer technology for textiles and apparel, Woodhead Publishing Ltd., Oxford, 2011. 4. Cloth Modelling and Animation (edited by D. house, D.E. Breen), A.K. Peters Ltd., Natick, 2000. 
Cilji in kompetence
? Študentje pridobijo znanja, potrebna za razumevanje računalniško podprte simulacije in vizualizacije 3D tekstilnih form 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Študentje se seznanijo s principi in tehnikami modeliranja, simulacije in vizualizacije 3D tekstilnih form. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Učinkovita uporaba programske opreme za simulacijo in vizualizacijo 3D tekstilnih form. 
Metode poučevanja in učenja
- sistematična predavanja - dialog - praktične vaje Metode učenja: - abstraktna konceptualizacija - konkretna izkušnja - aktivno eksperimentiranje  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Seminarska naloga 30  
Računalniške vaje 30  
Opombe
- pisni izpit 40% - seminarska naloga 30% - računalniške vaje 30% Za uspešno opravljen izpit mora študent pri vsaki od sestavin doseči vsaj polovico možnih odstotnih točk.  
[EOP]