FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO


Učna enota
 Oblikovanje in razvoj oblačil 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=14&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=82M063

Šifra učne enote    82M063 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
2 BM12 OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL 2 Zimski

ECTS točke 6

Ure - Predavanja 30
Ure - Laboratorijske vaje 30
Ure - Samostojno delo študenta 120

Nosilci
izr. prof. dr. ŠTERMAN SONJA
izr. prof. dr. RUDOLF ANDREJA

Jeziki predavanj slovenski
Jeziki vaj slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni posebnih pogojev. 
Vsebina
Opredelitev področja teorije mode in modnega sistema. Spoznavanje nivojev sodobne modne industrije. Principi in metode oblikovanja oblačil. Kompleksen pristop k oblikovanju kolekcije oblačil z upoštevanjem globalnega modnega sistema zajema: raziskavo aktualnih trendov, kreativni proces raziskovanja idej, izdelavo barvnih in modelskih konceptov, razvoja modnih in konstrukcijskih skic, definiranja osnovnih in pomožnih materialov. Vloga poznavanja lastnosti tekstilij (osnovne, pomožne) in tehnoloških procesov izdelave oblačil pri razvoju zahtevnejših krojev oblačil, in njihov vpliv na končno formo in funkcionalnost oblačil. Prototipiranje oblačil in ocenjevanje prileganja/pristajanja oblačil. Oblikovanje podpira priprava tehnične dokumentacije za izbrane modele in spremljanje razvoja prototipov. Vsebine so zajete v celostno oblikovani predstavitveni mapi kolekcije. 
Temeljni literatura in viri
COLOR FORECASTING FOR FASHION, Kate Scully, Debra Johnson Coob, 2012; A CULTURAL HISTORY OF FASHION IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES, From Catwalk to Sidewalk, Bonnie English, 2013; THE LANGUAGE OF FASHION DESIGN; Laura Volpintesta, 2014; FASHION DESIGN, REFERENCED, Alicia Kennedy&Emily Banis Stoehrer, Jay Calderin, 2013; Rudolf, A. KONSTRUKCIJA OBLAČIL : učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Laboratorij za oblačilno inženirstvo ter fiziologijo in konstrukcijo oblačil, 2012. Burgo F.: IL MODELLISIMO, Ferdinando Burgo Editore, Milano, 1998. HAKA SCHNITTKONSTRUKTIONEN, Müller & Sohn, Deutsche Bekleidungs-Akademie München, München, 1992. Jansen J., Rudiger C.: SYSTEMSCHNITT 1, Modeschnitt für Röcke, Blusen, Hemden, Kleider, Jacken, Hosen, Schiele & Schön, Berlin, 1994. Joseph-Armstrong H.: PATTERNMAKING FOR FASHION DESIGN, Third Edition, Prentice Hall Inc., Printed in the United States of America, 2000. REVIJE: Vogue, Collezioni, View on colour , View in Textile magazine, Rundschau.  
Cilji in kompetence
Sposobnost razumevanja področja teorije mode in modnega sistema ter nivojev in funkcioniranja sodobne modne industrije. Na podlagi analize primerov pridobijo študenti sposobnost zaznave različnih principov oblikovanja in razvoja oblačil v teoriji in v praksi. Na podlagi teoretičnega znanja in praktičnih primerov si pridobijo vpogled v delovanje globalnega sistema mode, ki vključuje poznavanje trga, področje ustvarjanja trendov, razvoj in pristop k oblikovanju, razvoj modnih konceptov za posamezne blagovne znamke. Pridobijo znanje risanja različne vrste skic (ilustracije, modne in konstrukcijske skice). Predstavitev zajema tudi pristop k izboru osnovnih in pomožnih materialov za kolekcije oblačil. Celostni vpogled v razvoj od ideje do prototipa. 
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
Razumevanje strukture modnega sistema z vsemi povezanimi vplivi. Poznavanje nivojev modne industrije ter njihovih ciklov. Razumevanje pomena in principov oblikovanja in razvoja oblačil. Poznavanje procesa razvoja tekstilnih izdelkov od idejne faze do realizacije. Razumevanje vloge različnih tipov skic in njihove uporabe ter obvladovanje tehnik za njihovo uporabo v različnih fazah dela. Poznavanje poteka izbire materialov in tehnologij za njihovo preoblikovanje v oblačila. 
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
Celostno obvladovanje teorije znajo povezati s praktičnimi primeri, ki izstopajo v različnih dimenzijah zasnovanih kolekcij. Hkrati razumejo in analizirajo situacijo na trgu ter pravilno izpostavijo konkurenčne prednosti kolekcij, ki jih oblikujejo za konkretnega kupca ali skupino. V procesu dela upoštevajo celostni pristop k oblikovanju in realizaciji novih izdelkov.  
Metode poučevanja in učenja
- Podana abstraktna konceptualizacija problema - Podan primer konkretnega problema in rešitve - Konkretna izkušnja - Refleksija izkustva oz. ozaveščanje, analiza in razmislek o dejavnikih, ki so vplivali na izkušnjo in na posameznikovo ravnanje v njej - Primerjava in iskanje zvez med reflektirano izkušnjo in preteklimi lastnimi in tujimi izkušnjami, teoretičnim znanjem, stališči itd. - Praktično eksperimentiranje oz. načrtovanje novih projektov - Integracija novih spoznanj v obstoječo miselno strukturo  

Načini ocenjevanja Delež (%)
Pisni izpit 40  
Eksperimentalno delo 10  
Predstavitev in zagovor projektne naloge 50  
Opombe
Pisni izpit 40% Praktično eksperimentiranje 10% Predstavitev in zagovor projektne naloge 50% Za uspešno opravljen izpit mora študent pri vsaki od sestavin doseči vsaj polovico možnih odstotnih točk.  
[EOP]