FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE


Učna enota
 IRD - INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO 1 
https://aips.um.si/PredmetiBP5/UcnaEnotaInfo.asp?Zavod=07&Jezik=&Leto=2020&Nacin=&Predmet=BDP02

Šifra učne enote    BDP02 2020

Nivo Študijkski program ali njegov del Letnik Semester
1 PB700 VARSTVOSLOVJE 1 Zimski

ECTS točke 15

Ure - Seminarji 10
Ure - Samostojno delo študenta 440


Jeziki predavanj slovenski, angleški
Jeziki vaj

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti
Ni pogojev. 
Vsebina
- Študent prične z izdelavo doktorske naloge, predela literaturo, pripravi raziskovalno-metodološki del naloge in oblikuje končni koncept doktorske naloge. - Katedra potrdi osnovo dispozicije.  
Temeljni literatura in viri
- Makarovič, J. (1984). Misel in sporočilo: Kako uspešno študirati, raziskovati in predstaviti svoje ideje. Ljubljana: DDU Univerzum. - Toporišič, J. (ur.). (1990). Slovenski pravopis, I Pravila. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Državna založba Slovenije. - Tontodonato, P.; Hagan, F.E. (1998). Language of Research in Criminal Justice. Needaham Heights, Ally & Bacon. - Hagan, F.E. (2003). Research Methods in Criminal Justice and Criminology. Boston, Ally & Bacon. - Vsa znanstvena in strokovna literatura in viri potrebni za izdelavo koncepta doktorske naloge. 
Cilji in kompetence
- Izdelava koncepta doktorskega dela, s katerim študent pokaže sposobnost uporabe teoretičnih znanj in v praksi pridobljenih izkušenj za rešitev problema, ki si ga je izbral s prijavo teme doktorskega dela. - V doktorskem delu študent pokaže sposobnost izbire in uporabe domače ter tujih virov in literature, sposobnost samostojnega raziskovalnega dela in uporabo dodatnih virov za potrebe rešitve izbranega problema.  
Predvideni študijski rezultati - znanje in razumevanje
- Znanje širšega strokovnega področja, v katerega sodi doktorska naloga in ožje znanje ter razumevanje pojmovnika, ki ga zajema tema doktorskega dela. - Poudarek je na oblikovanju koncepta doktorske naloge in metodoloških pristopov, zajemanja, obdelovanja in prikazovanja podatkov. - Uspešno delo v domačih in tujih poslovnih okoljih.  
Predvideni študijski rezultati - Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi
- Zapisovanje in izražanje vsebine, obvladanje reševanja strokovnih problemov, suverena predstavitev ključnih spoznanj in spretnost argumentiranja. - Sposobnost medkulturne komunikacije in razumevanje medkulturnih razlik v dojemanju področja. 
Metode poučevanja in učenja
- Študent skupaj z mentorjem v individualnih konzultacijah oblikuje koncept izdelave doktorske naloge, v konzultaciji z mentorjem opravi priprave in izvedbo na raziskovalni del naloge. - Mentor na konzultacijah preverja vsebinski in strukturni vidik doktorske naloge, ter napredovanje pri izdelavi naloge. 

Načini ocenjevanja Delež (%)
Ocena napred. pri izd. dok. naloge 100  
Opombe
Načini ocenjevanja: Ocena napredovanja pri izdelavi doktorske naloge – ocena predlaganega koncepta naloge Ocena: opravljeno/ne opravljeno. Obveznosti študentov: - Sodelovanje na individualnih konzultacijah, izdelava koncepta doktorske naloge in uskladitev pregleda literature, opredelitev problemov, merskih metod, zbiranja podatkov, začetki razlag in interpretacij ugotovitev. - Potrjena dispozicija na seji katedre. 
[EOP]